เงื่อนไขและข้อตกลง

TRAViZGO ("เว็บไซต์") หรือ TRAViZGO Mobile Application ซึ่งบริหารจัดการโดย บริษัท ทราวิซโก อินโนเทค จำกัด ได้กำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานอันเป็นสาระสำคัญในการทำรายการจองหรือธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการทุกประเภทที่ TRAViZGO ได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์นี้ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานด้านล่างอย่างละเอียดก่อนใช้งาน

คำนิยาม

"TRAViZGO" หมายถึง TRAViZGO ("เว็บไซต์") และ/หรือ TRAViZGO Mobile Application ทางอุปกรณ์พกพา บริหารจัดการโดย บริษัท ทราวิซโก อินโนเทค จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนผู้เสนอขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ "ผู้ให้บริการ" หมายถึง ผู้จัดหาและ/หรือผู้ผลิตสินค้าและบริการและ/หรือผู้ประกอบอาชีพให้บริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโดยตรงต่อลูกค้า (ที่พัก เช่น โรงแรม โมเทล อพาร์ตเมนต์ เบดแอนด์เบรกฟาสต์, สิ่งที่น่าสนใจ เช่น สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ ทัวร์เที่ยวชม, การขนส่งและการเดินทาง เช่น รถยนต์-เช่า เรือสำราญ รถไฟ รถรับส่งสนามบิน รถบัส รถรับส่ง, ทัวร์, ประกันการเดินทาง รวมถึง สินค้าและบริการอื่น ๆ ด้านการเดินทางที่ได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์นี้) "แพลตฟอร์ม" หมายถึง เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (สำหรับอุปกรณ์พกพา) "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางชีวภาพ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทำธุรกรรมและ/หรือข้อมูลใดๆของผู้ขอใช้บริการที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้ TRAViZGO และ/หรือ ที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของ TRAViZGO และ/หรือที่ TRAViZGO เก็บรวบรวมมาจากบุคคลอื่นใด "บริการอิเล็กทรอนิกส์" หมายถึง บริการบน TRAViZGO และ/หรือ TRAViZGO Application ทางอุปกรณ์พกพารวมถึงบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ TRAViZGO จะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า "รหัสประจำตัว" หมายถึง Login Name หรือ Username, รหัสผ่าน (Password), PIN - Person Identification Number, ลายนิ้วมือ, ใบหน้า, เทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biometric), รหัสผ่านเพื่อใช้งานอุปกรณ์เพื่อการทำรายการ, รหัส OTP - One Time Password รวมถึงรหัสอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใด ๆ และไม่ว่าจะเป็นรหัสที่ TRAViZGO เป็นผู้กำหนดให้หรือเป็นรหัสที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กำหนดเองก็ตาม "รายการชำระค่าสินค้า / บริการ" หมายถึง คำสั่ง หรือรายการ หรือธุรกรรม ที่กระทำผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ TRAViZGO หักเงินจากบัญชีผู้ขอใช้บริการ เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการตามรายการเรียกเก็บเงิน หรือใบแจ้งหนี้ของผู้ขอใช้บริการและ/หรือบุคคลอื่น ไม่ว่ารายการเรียกเก็บเงิน หรือใบแจ้งหนี้นั้นจะได้จัดทำในรูปแบบใดก็ตาม "เหตุสุดวิสัย" หมายถึง เหตุใดๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของ TRAViZGO ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการอิเล็กทรอนิกซ์นี้ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือ ข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารหรือระบบสื่อสารขัดข้องเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือปัญหาด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ไวรัส คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่ TRAViZGO ไม่ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน

การใช้เว็บไซต์และ/หรือ Mobile Application

การใช้เว็บไซต์และ/หรือ Mobile Application ถือเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งของเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการอิเล็กทรอนิกซ์ของ TRAViZGO นี้ ซึ่งคุณรับประกันว่า
 • คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี(หรืออายุที่อยู่ในเกณฑ์บรรลุนิติภาวะในประเทศของผู้ใช้งาน) และมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน
 • คุณมีสิทธิอำนาจตามกฎหมายในการก่อให้เกิดพันธะหน้าที่ตามกฎหมายที่มีผลผูกพัน
 • คุณจะใช้เว็บไซต์และ/หรือ Mobile Application นี้โดยยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการฯ
 • คุณจะใช้เว็บไซต์และ/หรือ Mobile Application นี้เพียงเพื่อดำเนินการจองที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวคุณเองหรือให้บุคคลอื่นซึ่งคุณมีสิทธิอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการให้เท่านั้น
 • คุณจะแจ้งให้บุคคลอื่นดังกล่าวทราบถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการฯที่มีผลบังคับใช้กับการจองที่คุณได้ทำในนามของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งรวมถึงกฎและข้อจำกัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Application นี้ต้องเป็นข้อมูลจริงที่มีความถูกต้องแม่นยำ เป็นข้อมูลปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์ และหากคุณมีบัญชีออนไลน์ที่ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Application นี้ คุณจะปกป้องข้อมูลบัญชีของคุณ รวมทั้งจะดูแลและรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีของคุณโดยคุณและบุคคลอื่นใดๆ ก็ตามนอกเหนือจากคุณอย่างเต็มที่
TRAViZGO ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่ให้ผู้ใดก็ตามเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Application นี้และบริการที่เราเสนอเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อตกลงนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

TRAViZGO ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่าน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติของเรา

ขอบเขตการให้บริการ

TRAViZGO เป็นตัวแทนผู้เสนอขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยนำเสนอรายละเอียด ราคา ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม จำนวนที่ให้บริการ นโยบายและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า/บริการ วิธีการส่งมอบสินค้า/บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่สาธารณชนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปทำรายการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่สนใจด้วยตนเอง โปรดทราบว่า สินค้าและบริการที่ได้นำเสนอบนเว็บไซต์บางรายการ อันได้แก่ บริการเที่ยวบินโรงแรม/ที่พัก รถลิมูซีนกิจกรรมท่องเที่ยว และสินค้าบริการอื่น ๆ เป็นการให้บริการของผู้ให้บริการโดยตรงต่อท่าน โดยผู้ให้บริการนั้น ๆ ไม่ถือเป็นตัวแทนพนักงานหรือผู้รับเหมาช่วงของ TRAViZGO เราทำหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางประสานงานระหว่างท่านกับผู้ให้บริการเท่านั้น ดังนั้น TRAViZGO จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ การละเว้นบริการ หรือสินค้าและบริการของผู้ให้บริการหากมีกรณีพิพาท ข้อมูลที่เรานำเสนอบนเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Application อ้างอิงจากข้อมูลที่ ได้รับจากผู้จัดหาและ/หรือผู้ผลิตสินค้าและบริการและ/หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ โดยบุคคลดังกล่าวมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการ อัปเดต ราคา/ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม จำนวนที่ให้บริการ นโยบายและเงื่อนไข และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ ถึงแม้ว่า TRAViZGO จะใช้ความเชี่ยวชาญอย่างระมัดระวังในการประกอบธุรกิจของเรา แต่ก็ไม่อาจยืนยันและไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ มีความแม่นยำ สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือเป็นข้อมูลล่าสุด และ TRAViZGO จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด อุปสรรค ข้อมูลที่ไม่แม่นยำ ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือเป็นเท็จ หรือการไม่ส่งต่อข้อมูลบนเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Application

ข้อตกลงไม่ทำกิจกรรมต้องห้าม

เนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Applicationนี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงข้อมูลราคาและความพร้อมของบริการด้านการเดินทาง) รวมทั้งระบบพื้นฐานที่ใช้ในการจัดหาเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของ TRAViZGO ท่านทราบและให้คำรับรองว่า ท่านอาจทำสำเนารายการสำรอง/จองการเดินทางหรือบริการอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Applicationนี้(และเอกสารที่เกี่ยวข้อง) แต่จะไม่ดัดแปลง ทำสำเนา แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ อนุญาตให้ใช้สิทธิ สร้างงานดัดแปลง ถ่ายโอน หรือขายหรือขายต่อข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ก็ตามที่ได้รับจากหรือผ่านเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Applicationนี้ นอกจากนี้ ยังขอให้คำรับรองว่าจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้
 • 1. ใช้เว็บไซต์และ/หรือ Mobile Application นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Application นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก TRAViZGO
 • 2. ทำรายการจองสินค้า/บริการบนเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Application นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก TRAViZGO
 • 3. ทำการจองสินค้า/บริการบนเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Application นี้ที่เป็นการเก็งกำไร เป็นเท็จ หรือเป็นการฉ้อโกง หรือการจองเพื่อคาดหวังให้เกิดความต้องการในท้องตลาด
 • 4. เข้าถึง ติดตาม หรือทำสำเนาเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Applicationนี้โดยใช้โรบอท (Robot) สไปเดอร์ (Spider) สเครปเปอร์ (Scraper) หรือระบบอัตโนมัติหรือระบบควบคุมด้วยตนเองอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก TRAViZGO
 • 5. ฝ่าฝืนข้อห้ามในโรบอท เอ็กซ์คลูชั่น เฮดเดอร์ (Robot Exclusion Header) บนเว็บไซต์นี้ หรือละเว้นหรือหลีกเลี่ยงมาตรการอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้
 • 6. ดำเนินการใด ๆ ที่ตามดุลพินิจของเราเห็นว่าเป็นการสร้างหรืออาจสร้างภาระในระบบพื้นฐานของเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Applicationนี้โดยไม่เหมาะสมหรือมากเกินไป
 • 7. ทำการเชื่อมโยงแนวลึก (Deep-link) ไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Application นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเส้นทางการซื้อบริการด้านการเดินทางใด ๆ) เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก TRAViZGO
 • 8. "คัดตัด"("frame"), "ทำสำเนา" ("mirror") หรือรวมส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Application นี้ เข้ากับเว็บไซต์อื่นใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก TRAViZGO
หาก TRAViZGO สงสัยว่าท่านได้ละเมิดข้อตกลงการใช้งาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่คุณทำการจองหลายครั้งบนเว็บไซต์และ TRAViZGO พิจารณา (ซึ่งดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล) ว่าการจองดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขายต่อ) หรือการจองหรือบัญชีของท่านแสดงสัญญาณว่าเป็น การฉ้อโกง ละเมิด หรือกิจกรรมที่น่าสงสัย TRAViZGO อาจยกเลิกการจองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือบัญชีของท่าน และปิดบัญชี TRAViZGO ที่เกี่ยวข้อง หากการจองดังกล่าวที่ถูกยกเลิกเป็นการจองที่ไม่สามารถคืนเงินได้ TRAViZGO ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินสำหรับการจองที่ยกเลิก นอกจากนี้ เราอาจตรวจสอบยืนยัน (กล่าวคือ ให้อนุญาตล่วงหน้า) บัตรเครดิตของท่าน หากท่านดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการฉ้อโกง TRAViZGO ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็น และท่านอาจต้องรับผิดจากการสูญเสียที่เป็นตัวเงินต่อ TRAViZGO รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีหรือค่าเสียหายต่าง ๆ หากต้องการโต้แย้งการยกเลิกรายการจอง หรือการอายัติหรือปิดบัญชี โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ TRAViZGO

กฎเกณฑ์และข้อจำกัดของผู้ให้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมของผู้ให้บริการจากภายนอกจะมีผลใช้บังคับกับการจองของคุณและการซื้อสินค้า/บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่คุณเลือกไว้ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านี้อย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณได้ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของสายการบินซึ่งผู้ให้บริการกำหนดไว้ โดยสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการสายการบินต่างๆสายการบินอาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตารางบินของคุณได้โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ คุณต้องรับผิดชอบตรวจสอบเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ก่อนการเดินทางด้วยตัวเอง TRAViZGO จะไม่รับผิดชอบกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงตารางบินของคุณ หรือการไม่ได้แจ้งให้คุณทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ขอแนะนำให้คุณซื้อประกันภัยการเดินเพื่อคุ้มครองกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในการเดินทาง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับแผนการเดินทางของคุณ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อที่กำหนดโดยผู้ให้บริการจากภายนอกซึ่งคุณเลือกขอรับสินค้าหรือบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระเงินทั้งหมดเมื่อถึงกำหนดชำระ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อจำกัดของผู้ให้บริการจากภายนอกเกี่ยวกับความพร้อมในการให้บริการและการใช้ค่าโดยสาร สินค้า/บริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจองของคุณหากไม่ได้รับชำระเงินเต็มจำนวนภายในเวลาที่กำหนด จัดหาโรงแรมบางรายอาจกำหนดให้คุณต้องแสดงบัตรเครดิตหรือมัดจำเงินสดเมื่อมีการเช็คอินเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมระหว่างที่คุณเข้าพัก เงินมัดจำดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชำระเงินใดๆ ที่เราได้รับหรือจ่ายให้สำหรับการจองโรงแรมของคุณคุณยอมรับว่าผู้ให้บริการจากภายนอกบางรายที่เสนอบริการและ/หรือกิจกรรมบางอย่างอาจกำหนดให้คุณต้องลงชื่อรับทราบข้อยกเว้นความรับผิดก่อนที่จะเข้ารับบริการและ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้ให้บริการเสนอให้ คุณเข้าใจดีว่าการละเมิดกฎเกณฑ์และข้อจำกัดของผู้ให้บริการใดๆ ดังกล่าวอาจส่งผลให้รายการจองของคุณถูกยกเลิก ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการเดินทาง ถูกริบเงินที่คุณชำระสำหรับรายการจองดังกล่าว และ/หรือถูกเราหักเงินจากบัญชีของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับเราเนื่องจากการละเมิดดังกล่าว

การยกเลิกการสั่งซื้อ/การจอง และการไม่เข้าใช้บริการ

เมื่อคุณดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ/สั่งจองสินค้า/บริการ ย่อมแสดงถึงการยอมรับและเห็นด้วยกับนโยบายยกเลิกการจองและการไม่เข้าใช้บริการ รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการเพิ่มเติมใด ๆ ของผู้ให้บริการนั้น ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ให้บริการแต่ละแห่ง ซึ่งจะปรากฏอยู่ในหน้าเงื่อนไขและข้อตกลงในระหว่างขั้นตอนสั่งซื้อ/สั่งจองและในเอกสารยืนยันการทำรายการซื้อ/จองที่ส่งมอบให้แก่คุณ โปรดทราบว่า ราคาและค่าธรรมเนียมบางรายการหรือข้อเสนอพิเศษบางอย่างไม่สามารถยกเลิก ขอรับเงินคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามนโยบายการสั่งซื้อ/จอง การชำระเงินล่วงหน้า และนโยบายการไม่เข้าใช้บริการของผู้ให้บริการ หรือไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินที่ชำระล่วงหน้าคืน ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อมูล (การสั่งซื้อ/การจอง) สินค้า/บริการของท่านอย่างละเอียดว่ามีเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ก่อนดำเนินการ สั่งซื้อ/สั่งจองอย่างไรก็ตาม TRAViZGO ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ อันเป็นผลมาจากการเข้าใช้บริการล่าช้า หรือหากการจองของคุณถูกยกเลิก หรือมีค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บเมื่อคุณไม่เข้าใช้บริการ

ราคาและการส่งเสริมการขาย

TRAViZGO อาจเสนอราคาที่ต่ำกว่าและ/หรือข้อมูลส่งเสริมการขายเป็นครั้งคราว โปรดทราบว่าราคาเหล่านี้อาจมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่น การจองและนโยบายการคืนเงินคุณยอมรับและตกลงว่าบัตรเครดิตของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนโดย TRAViZGO ตามราคาการจองทั้งหมดของบริการด้านการเดินทางในเวลาที่ทำการจอง ซึ่งมีราคาแสดงอยู่บนเว็บไซต์ และ/หรือ TRAViZGO Mobile Application บวกด้วยอัตราภาษี และค่าธรรมเนียมบริการ กรณีค่าบัตรโดยสารเครื่องบินจะได้รับการประกันราคาก็ต่อเมื่อได้ทำการซื้อโดยสมบูรณ์และมีการออกบัตรโดยสารแล้วเท่านั้น สายการบินและผู้ให้บริการด้านการเดินทางอื่น ๆ อาจเปลี่ยนแปลงราคาของตนโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ ราคาและค่าธรรมเนียมสำหรับสายการบินราคาประหยัดบางแห่งที่ก่อตั้งในต่างประเทศ หรือค่าสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับบางสายการบินอาจอยู่ในสกุลเงินอื่น (เช่น ยูโร (EUR)) ซึ่งเราจะระบุการประมาณค่าในสกุลเงินที่กำหนดไว้โดยปริยายของเว็บไซต์นี้ หรือสกุลเงินที่ต้องการซึ่งเลือกไว้ (หากมี) จำนวนเงินที่แท้จริงซึ่งสายการบินต้นทุนต่ำเรียกเก็บอาจแตกต่างไปเล็กน้อยเนื่องด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันซึ่งใช้โดยผู้ออกบัตรต่าง ๆ นอกจากนี้ ใบแจ้งของท่านอาจรวมค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินหรือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม (ซึ่งอาจอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ) ที่เรียกเก็บโดยผู้ออกบัตรของท่านเพื่อประมวลผลการทำธุรกรรม TRAViZGO ไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเหล่านี้และจะไม่รับผิดจากค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมของผู้ออกบัตรที่แตกต่างกันไปเราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับการจองใด ๆ ยกเว้นการจองเที่ยวบิน ซึ่งเราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการจากภายนอกที่เกี่ยวข้องอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งท่านจะต้องจ่าย (หากมี)ราคาสำหรับการจองใหม่ของคุณจะเป็นไปตามราคาที่มีผลใช้ในวันที่ท่านขอให้เราทำการเปลี่ยนแปลง ราคาเหล่านี้อาจมีจำนวนไม่เท่ากับราคาในเวลาที่ท่านได้จองสินค้า/บริการ คุณยอมรับว่า TRAViZGO มีการต่อรองราคาห้องพักบางส่วนล่วงหน้ากับผู้จัดหาโรงแรม ราคาห้องพักที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์คือผลรวมของราคาห้องพักที่ต่อรองล่วงหน้าสำหรับห้องพักที่จองไว้ในนามของคุณผ่าน TRAViZGO กับค่าตอบแทนที่ TRAViZGO เก็บไว้สำหรับเป็นค่าบริการของ TRAViZGO ท่านให้อำนาจกับ TRAViZGO ในการทำการจองตามราคาการจองทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยราคาห้องพักที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ บวกด้วยอัตราภาษีต่าง ๆ (กรณีที่เกี่ยวข้อง) และค่าธรรมเนียมบริการ ท่านตกลงว่าบัตรเครดิตของท่านจะมีการเรียกเก็บโดย TRAViZGO สำหรับราคาในการจองทั้งหมด เมื่อมีการส่งคำขอการจองของท่านที่ท่านให้อำนาจกับ TRAViZGO ให้ทำการจองโรงแรมในนามของคุณ รวมถึงการตกลงเรื่องการชำระเงินกับผู้จัดหาโรงแรม อัตราภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) ของการจองโรงแรมที่ต้องชำระเงินล่วงหน้าคือการประเมินอัตราภาษีโดยประมาณ (เช่น ภาษีขายและภาษีโภคภัณฑ์ ภาษีโรงแรม (Occupancy) ภาษีห้องพัก (Room Tax) ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอื่น ๆ) ซึ่ง TRAViZGO ชำระให้กับโรงแรมโดยเกี่ยวข้องกับการจองของคุณ โรงแรมจะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมบางอย่าง รวมถึงเงินภาษีดังกล่าว TRAViZGO โรงแรมจะเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งจำนวนเงินเหล่านี้ให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การจัดเก็บภาษีและอัตราภาษีจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ จำนวนเงินตามจริงที่ TRAViZGO จ่ายให้กับโรงแรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีอาจแตกต่างจากอัตราภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) โดยขึ้นอยู่กับอัตราภาษี เกณฑ์การจัดเก็บภาษี และอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่ท่านใช้โรงแรมจริง ในบางเขตอำนาจศาล อาจมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีสินค้า/บริการ (GST) หรือภาษีอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันสำหรับราคาการจองหรือค่าตอบแทนที่ TRAViZGO เก็บไว้สำหรับเป็นค่าบริการของ TRAViZGO จำนวนภาษีที่แท้จริงสำหรับบริการของเรา หากมี อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่ท่านเข้าพักโรงแรม เราอาจเก็บค่าธรรมเนียมบริการไว้เป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับการให้บริการจองการเดินทางกับท่าน ค่าธรรมเนียมบริการที่ TRAViZGO เก็บไว้สำหรับเป็นค่าบริการของ TRAViZGO จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินและประเภทของการจองโรงแรม คุณสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองโรงแรมที่ต้องชำระเงินล่วงหน้าของคุณได้ แต่คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองซึ่งระบุอยู่ในกฎเกณฑ์และข้อจำกัดสำหรับการจองโรงแรม หากคุณไม่ได้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองของคุณก่อนระยะเวลาตามนโยบายการยกเลิกที่ใช้บังคับกับโรงแรมที่ท่านได้จองไว้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในโรงแรมแต่ละแห่ง ก่อนวันที่ท่านมาถึง ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินในจำนวนเท่ากับอัตราค่าที่พักต่อคืน อัตราภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) และค่าธรรมเนียมบริการ ในกรณีที่คุณไม่ได้มาเข้าพักในคืนแรกของการจองและวางแผนที่จะเช็คอินในคืนถัดไปของการจอง คุณจะต้องยืนยันการเปลี่ยนแปลงการจองกับ TRAViZGO ไม่ช้าไปกว่าคืนแรกของการจองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องยกเลิกการจองของคุณ คุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองที่เกิดขึ้น ในบางกรณีที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โรงแรมบางแห่งจะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกหลังจากที่ทำการจองแล้ว ตามที่ระบุอยู่ในกฎเกณฑ์และข้อจำกัดสำหรับการจองโรงแรม ซึ่งคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการจองโรงแรมที่ต้องชำระเงินล่วงหน้าของคุณ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและการคืนเงิน

ราคาที่ระบุไว้บนเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Applicationจะมาพร้อมเงื่อนไขเฉพาะ และราคาเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความพร้อมของการจอง ระยะเวลาที่ทำการจอง และ/หรือ จำนวนของสินค้า ราคาที่มีอาจรวมภาษีและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ อีก แต่ในบางสถานการณ์ก็อาจไม่รวมภาษีและค่าบริการ คุณยอมรับว่าคุณมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะต้องจ่ายและข้อกำหนดและรายละเอียดอื่น ๆ ในอีเมลยืนยันการทำรายการที่ส่งให้กับคุณ คุณจะต้องตรวจสอบการจองบนแบบฟอร์มการจอง คุณสามารถยกเลิกการจองในเวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะมีการยืนยันขั้นสุดท้าย ราคาที่แสดงจะมีรายละเอียดเพื่อให้คุณสามารถดูจำนวนเงินที่จะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต หรือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บกับคุณ หากยังมีส่วนขาดในจำนวนที่ต้องชำระ TRAViZGO จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการยกเลิกการออกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดจากการที่คุณชำระเงินในจำนวนที่ไม่ถูกต้อง การชำระเงินใด ๆ ที่ทำเกินกำหนดเวลา จะมีผลให้เกิดการยกเลิกการจอง

การชำระเงิน

TRAViZGO ขอแจ้งให้คุณทราบถึงข้อตกลงที่มีความสำคัญมากในการทำรายการชำระเงินผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TRAViZGO คือ คุณจะต้องชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของ TRAViZGO ในนามนิติบุคคลคือ “บริษัท ทราวิซโก อินโนเทค จำกัด” เท่านั้น หากมีการจ่ายเงินให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น TRAViZGO จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่คุณหรือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งทาง TRAViZGO ได้จัดให้มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าบนเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Application ก่อนใช้บริการกรุณาอ่านเพิ่มเติม “ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Terms & Conditions)” ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขนี้ การชำระเงินจะทำในจำนวนเงินและสกุลเงินตามที่ระบุไว้โดย TRAViZGO โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมของธนาคารหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆการจองทุกชนิดจะต้องมีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากคุณไม่ดำเนินการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด TRAViZGO ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองหรือละทิ้งกระบวนการจอง

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและการทำทุจริต

สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Application นี้ บัตรเครดิตของท่านจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดย TRAViZGO ในราคาเต็มเมื่อทำการจองและยืนยันการจอง (การคืนเงินใด ๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง) คุณต้องตรวจสอบรายละเอียดการจองอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนทำการจอง TRAViZGO จะดำเนินการคืนเงินต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อที่จะปกป้องและเข้ารหัสข้อมูลบัตรเครดิตของคุณในระหว่างการส่งข้อมูลให้กับเรา เราจะใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส เช่น Transport Layer Security ("TLS") หรือ Secure Sockets Layer ("SSL") สำหรับการให้บริการของเรา ในกรณีของการทุจริตบัตรเครดิตหรือการใช้งานบัตรเครดิตของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สาม คุณต้องติดต่อธนาคารหรือผู้ออกบัตรของคุณทันที หลังจากได้ตรวจพบการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว หากคุณสงสัยว่ามีการจองที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการทุจริต คุณต้องติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ TRAViZGO ทันที ในการทำรายการจอง คุณจะต้องมีอายุที่อยู่ในเกณฑ์บรรลุนิติภาวะในประเทศของผู้ทำรายการ และมีอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายในการทำธุรกรรม (หรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมาย) คุณต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่คุณเป็นเจ้าของและออกในนามของคุณ พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีจำนวนเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม และคุณยอมรับความรับผิดชอบสำหรับธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่ทำในนามของคุณหรือในบัญชีของคุณ คุณต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่ารายละเอียดที่คุณให้กับTRAViZGO เป็นจริง ถูกต้องและแม่นยำทั้งหมด TRAViZGO ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับบัตรเครดิตบางประเภท และ TRAViZGO สามารถเพิ่มหรือเพิกถอนวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ได้ตามดุลยพินิจ ในบางกรณี TRAViZGO อาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการพิสูจน์และยืนยันการจอง รายการจองจะไม่สมบูรณ์จนกว่าคุณจะได้รับอีเมลยืนยันที่มีตั๋วอิเล็กทรอนิกส์หรือใบยืนยันการจอง และมีความเป็นไปได้ที่ TRAViZGO ใช้กลไกการตรวจสอบการทุจริตในระหว่างกระบวนการจอง หากเกิดการทุจริตหรือสันนิษฐานว่าจะเกิดขึ้น การจองจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปหรือกลายเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติ TRAViZGO จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลเพิ่มเติม การจองจะไม่แล้วเสร็จและจะกลายเป็นโมฆะ

ข้อสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูลสินค้าและบริการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Applicationนี้ อาจมีข้อความที่คลาดเคลื่อนหรือข้อผิดพลาด ซึ่งรวมถึงข้อผิดพลาดเรื่องราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง TRAViZGO ไม่ขอรับประกันความถูกต้อง และขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดสำหรับความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดของโรงแรมสายการบินเรือโดยสารรถยนต์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเดินทางอื่น ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Applicationนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลราคาภาพถ่ายรายการสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทั่วไปและอื่น ๆ) ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละรายเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ TRAViZGO ขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคา และ/หรือเกี่ยวกับการระงับการจองสินค้าและบริการชั่วคราวกรณีราคาไม่ถูกต้องซึ่งในกรณีเช่นว่านั้น TRAViZGO ยินดีที่จะเสนอให้ท่านยังคงรักษาการจองของคุณต่อไปสำหรับราคาที่ถูกต้องก็ได้หรือ TRAViZGO อาจจะยกเลิกการจองของท่านโดยไม่คิดค่าบริการของ TRAViZGO หรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกแต่อย่างใดตามความต้องการของคุณ อัตราค่าโรงแรมต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Application นี้อ้างอิงจากข้อมูลที่ ได้รับจากผู้จัดหาและ/หรือผู้ผลิตสินค้าและบริการและ/หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ โดยบุคคลดังกล่าวมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการ อัปเดต ราคา/ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม จำนวนที่ให้บริการ นโยบายและเงื่อนไข และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ TRAViZGO ไม่อาจรับประกันความถูกต้องของอัตราดังกล่าว และไม่ขอรับประกันความพร้อมของสินค้าและบริการที่ระบุไว้ โดย TRAViZGO อาจทำการแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อใดก็ได้ TRAViZGO ไม่อาจรับรองถึงความเหมาะสมของข้อมูลซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์และบริการที่อยู่ในเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Applicationนี้เพื่อการใด ๆ และรายการที่รวมอยู่หรือข้อเสนอของสินค้าหรือบริการใด ๆ ในเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Applicationนี้ไม่ถือเป็นการรับรองหรือแนะสินค้าดังกล่าวโดย TRAViZGO บรรดาข้อมูลซอฟต์แวร์สินค้าและบริการดังกล่าวทั้งหมดแสดงไว้ “ตามที่ปรากฏ” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอบเขตความรับผิดชอบ

ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการอิเล็กทรอนิกซ์ของ TRAViZGO รวมถึงตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด TRAViZGO จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายโดยตรงใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับหรือต้องชดใช้ซึ่งเกิดจากการที่ TRAViZGO ไม่สามารถให้บริการได้ตามข้อกำหนด และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่เกินตามจำนวนทั้งหมดของการสั่งซื้อ/การจองของลูกค้าตามที่ระบุในเอกสารยืนยันการสั่งซื้อ/การจองเท่านั้น (ไม่ว่าจะสำหรับกรณีเดียวหรือหลาย ๆ กรณีที่เกี่ยวเนื่องกัน)

การเชื่อมโยงและเนื้อหาของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์และ/หรือ Mobile Applicationนี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ TRAViZGO เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์หรือการเชื่อมโยงเหล่านั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความเป็นส่วนตัว หรือกิจกรรมอื่นๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว TRAViZGO หรือบุคคลที่สามอื่นๆ อาจอัพโหลดผลการค้นหาอัตโนมัติหรือให้การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ TRAViZGO เปิดโอกาสให้บุคคลที่สามส่งมอบ โหลด ส่งหรือให้ข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง กราฟิก วิดีโอ ข้อความ ความคิดเห็นหรือสื่ออื่นๆ ("เนื้อหา") ผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Applicationนี้ ซึ่ง TRAViZGO ไม่ได้ตรวจสอบและ/หรือไม่ได้มีการควบคุมเว็บไซต์ แหล่งที่มาและเนื้อหา คุณยอมรับว่า TRAViZGO จะไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาหรือความพร้อมของเว็บไซต์และทรัพยากรต่างๆ ดังกล่าว และเราไม่ได้ให้การรับรองหรือแนะนำ และจะไม่รับผิดชอบสำหรับที่มาของเว็บไซต์หรือเนื้อหา คุณตกลงที่จะยกเว้นความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทั้งหมด ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือบัญชีสำหรับเนื้อหา เว็บไซต์หรือทรัพยากรนั้นๆ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

กรณีคุณทำรายการผ่านเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Applicationโดยไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับ TRAViZGO เมื่อมีการยืนยันตัวระหว่างการทำรายการต่าง ๆ ระบบจะเก็บประวัติการยืนยันตัวตนผ่านการทำรายการต่าง ๆ และใช้เป็นฐานข้อมูลในการสมัครเป็นสมาชิกให้แก่ผู้ทำรายการโดยอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการของคุณในครั้งต่อไป

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นของ TRAViZGO ข้อมูลและสื่อทั้งหมด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ซอฟแวร์ ข้อความ ข้อมูล กราฟิก ภาพ เสียง วิดีโอ เครื่องหมายทางการค้า โลโก้ ไอคอน รหัส HTML และรหัสอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการตีพิมพ์ แก้ไข คัดลอก ทำซ้ำ ทำสำเนาหรือเปลี่ยนแปลงในทางใดก็ตาม ภายนอกพื้นที่ของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดเจนจาก TRAViZGO ก่อน หากคุณละเมิดสิทธิเหล่านี้ TRAViZGO ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเรียกร้องทางแพ่ง สำหรับค่าชดเชยเต็มจำนวนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายหรือการสูญเสียที่ได้รับ การละเมิดเหล่านี้ยังอาจถือเป็นความผิดทางอาญาได้เช่นกัน คุณสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและที่ไม่ใช่การใช้งานเชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่งซ้ำ เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อื่นๆ จากการดาวน์โหลดที่คุณทำจากเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Applicationโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก TRAViZGO นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น และที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ถึงแม้ว่าคุณจะได้รับอนุญาตตามที่จำเป็นแล้ว คุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรือทำการลบได้ คุณยอมรับและตกลงนี้ว่าการดาวน์โหลดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ไม่ได้เป็นการให้สิทธิเหนือทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้กับคุณ ในการทำเว็บไซต์และ/หรือ Mobile Applicationการเตรียมรหัสแหล่งที่มาและการทำการรองรับซอฟต์แวร์ TRAViZGO สามารถออกใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจากบุคคลที่สามผ่านใบอนุญาตสาธารณะทั่วไปของ General Public Licence("GPL") การใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ ที่ทำโดย TRAViZGO อยู่ภายในใบอนุญาตหรือการอนุมัติที่จำเป็น การติดต่อขอความช่วยเหลือสำหรับบริการ หากคุณมีข้อร้องเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับบริการของ TRAViZGO ท่านสามารถติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา เบอร์โทรศัพท์ 0 2171 9999 หรือ อีเมล [email protected] เราจะพยายามสุดความสามารถเพื่อช่วยเหลือท่าน

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

กฎหมายที่ใช้บังคับตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้ คือ กฎหมายแห่งประเทศไทย และศาลแห่งประเทศไทยจะมีเขตอำนาจศาลจำเพาะในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้น

อื่น ๆ

เอกสารฉบับภาษาไทยของเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการอิเล็กทรอนิกซ์ของ TRAViZGO ฉบับนี้ ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติและตีความเป็นแม่บทสำคัญ ข้อตกลงในภาษาอื่น ถือเป็นฉบับแปลจากภาษาไทย ในกรณีที่เกิดการขัดแย้งใด ด้านการตีความในเรื่องของภาษา ให้ยึดถือจากเอกสารฉบับภาษาไทยเท่านั้น - ข้อตกลงการใช้งานฉบับภาษาไทยจะมีผลบังคับเหนือกว่า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

TRAViZGO ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคล และตระหนักดีถึงความประสงค์ของลูกค้าเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ดังนั้น TRAViZGO จึงได้จัดทำนโยบายการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านทราบถึงนโยบายในการเก็บ หรือการใช้ข้อมูลส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ต และเพื่อยืนยันถึงพันธะผูกพันในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานผ่านเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของ TRAViZGO TRAViZGO อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เป็นคราวๆ ไปตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวจะแสดงลงบนเว็ปไซต์และแอปพลิเคชันนี้และการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันต่อไป ท่านจะผูกพันตามข้อตกลงการใช้งานฉบับปรับปรุง

ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติของ TRAViZGO ต่อข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับหรือจัดเก็บอันสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้ โดยข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวหมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุได้ถึงตัวตนของบุคคล เช่น ชื่อ สกุล อายุ เพศ สัญชาติ หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e- mail address) เป็นต้น และมิใช่ข้อมูลที่โดยปกติสาธารณชนจะทราบได้นอกจากนี้ TRAViZGO ยังรวบรวมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ท่านใช้เพื่อขอรับบริการของ TRAViZGO เช่นกัน ซึ่งอาจรวมถึง IP แอดเดรส เบราว์เซอร์ที่ใช้ และภาษาที่ใช้ และยังมีกรณีที่เราจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งอื่นหรือรวบรวมข้อมูลอื่นอัตโนมัติ นโยบายฉบับนี้มีผลใช้บังคับเฉพาะเว็ปไซต์และแอปพลิเคชันของ TRAViZGO เท่านั้น และไม่มีผลใช้บังคับกับการปฏิบัติของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเชื่อมโยงมา ยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ TRAViZGO หรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ TRAViZGO ดังนั้น ขอให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่จัดทำโดยเว็บไซต์ ต่างๆ เหล่านั้นด้วย

การใช้ การแลกเปลี่ยน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

การแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สาม มีผู้ให้บริการหน่วยงานหลายฝ่ายซึ่งทำงานร่วมกับ TRAViZGO เพื่อจุดประสงค์แตกต่างกัน การแบ่งปันข้อมูลของท่านที่กับผู้ให้บริการเพื่อให้การจองเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นซึ่งสามารถรับข้อมูลบางส่วนของท่านได้ นั่นคือหน่วยงานที่มีส่วนจัดสรรบริการ TRAViZGO เช่น สถาบันด้านการเงิน บริษัทโฆษณา บริษัทในเครือของ TRAViZGO และแอฟฟิลิเอตต่าง ๆ ของ TRAViZGO หรือในบางกรณีอาจรวมถึงหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ (ในกรณีที่มีการบังคับใช้กฎหมาย) อย่างไรก็ตาม เราจะไม่จำหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้านล่างนี้จะเป็นรายละเอียดการแบ่งปันข้อมูลที่ท่านแบ่งปันกับ TRAViZGO โดยข้อมูลนั้น จะถูกใช้และแลกเปลี่ยนกับบุคคลที่สามตามรายการดังนี้
 • 1. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในเครือฯ
  TRAViZGO เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครือ TRAViZGO INNOTECH LTD. เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทอื่นในเครือTRAViZGO INNOTECH LTD. หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครือด้วยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  • A. เพื่อให้บริการ (รวมทั้งดำเนินการและจัดการการจอง หรือดูแลเรื่องการชำระเงิน)
  • B. เพื่อให้บริการด้านลูกค้าสัมพันธ์
  • C. เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และสืบสวนการฉ้อโกง รวมทั้งการกระทำผิดกฎหมายและการละเมิดข้อตกลงด้านข้อมูล
  • D. เพื่อจุดประสงค์ด้านการวิเคราะห์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • E. เพื่อมอบข้อเสนอที่เหมาะกับผู้รับบริการแต่ละท่านหรือส่งอีเมลการตลาดซึ่งผู้รับยินยอมหรือได้รับการอนุญาตตามกฎหมาย
  • F. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติกับข้อบังคับทางกฎหมายสำหรับจุดประสงค์ข้อ A ถึง E นั้น หากไม่มีการระบุเป็นอื่น TRAViZGO จะดำเนินการตามแนวทางที่ชอบด้วยกฎหมายในการแบ่งปันและรับข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนจุดประสงค์ F TRAViZGO จะปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายที่มี (เช่น คำขอทางกฎหมายจากผู้บังคับใช้กฎหมาย)
 • 2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
  TRAViZGO ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ TRAViZGO อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง TRAViZGO อาจจะใช้อุปกรณ์ (Hardware) หรือซอฟท์แวร์ (Software) เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ TRAViZGO ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการรวบรวมข้อมูลในด้าน วัน และเวลาในการเข้าใช้งาน ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการ ทั้งก่อนและหลังการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ TRAViZGO
  TRAViZGO มีบริการระบุตำแหน่งที่ช่วยให้ท่านสามารถค้นหาบริการที่อยู่ใกล้เคียงได้หากท่านต้องการ TRAViZGO อาจส่งการแจ้งเตือนแบบพุชพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการจองไปให้เช่นกันหากท่านอนุญาต โดยท่านต้องอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งหรือข้อมูลติดต่อของท่านเพื่อให้จัดสรรบริการที่ท่านร้องขอ เมื่อท่านอัปโหลดภาพจากอุปกรณ์พกพา ภาพของท่านอาจมีการระบุข้อมูลตำแหน่งเช่นกัน โปรดอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์พกพาของท่านเพื่อให้เข้าใจว่าจะเปลี่ยนการตั้งค่าและเปิดใช้งานการแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ หรือรับการแจ้งเตือนแบบพุชได้อย่างไร
  TRAViZGO ใช้สิ่งที่เรียกว่าการติดตามข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดด้านบริการและการทำการตลาด ซึ่งอาจใช้หรือไม่ใช่คุกกี้ก็ได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่เหมือนกัน ด้วยการติดตามข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ TRAViZGO จะสามารถติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้งานจากหลายอุปกรณ์ และเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ TRAViZGO อาจรวมรวบข้อมูลที่ได้มาจากเบราว์เซอร์ใดเบราว์เซอร์หนึ่งหรืออุปกรณ์พกพาแบบใดแบบหนึ่งเข้าด้วยกันกับข้อมูลของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ได้มีการรวบรวมข้อมูล
  โฆษณาที่ปรับแต่งโดยเฉพาะสำหรับท่านซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์อื่นหรือในแอปพลิเคชันนั้นจะนำเสนอโดยอิงจากการใช้งานบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของท่านที่เชื่อมโยงกัน หากท่านแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการติดตามข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เพื่อจุดประสงค์ด้านทำโฆษณา โปรดทราบว่าการออกจากระบบแอคเคาท์นั้นไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ได้รับโฆษณาที่ปรับแต่งโดยเฉพาะสำหรับท่านอีก
 • 3. การใช้โซเชียลมีเดียกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  TRAViZGO ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ส่วนหนึ่งนั้นก็เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการจองออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังใช้ในการโปรโมทผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเดินทางของผู้ให้บริการ รวมทั้งโฆษณา ปรับปรุง และอำนวยความสะดวกสำหรับบริการของ TRAViZGO อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ใช้ฟีเจอร์โซเชียลมีเดีย
  • A. ระบบของ TRAViZGO อนุญาตให้ท่านเข้าสู่ระบบแอคเคาท์ผู้ใช้บน TRAViZGO ได้โดยใช้แอคเคาท์โซเชียลมีเดียของท่านเอง ซึ่งจะช่วยให้ท่านไม่ต้องจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ต่างกันสำหรับแต่ละเว็บไซต์ หลังจากที่ท่านเข้าสู่ระบบในครั้งแรกแล้ว ท่านจะสามารถใช้แอคเคาท์โซเชียลมีเดียของท่านเพื่อเข้าสู่แอคเคาท์ของ TRAViZGO ได้เสมอ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างแอคเคาท์เหล่านี้ได้ทุกเมื่อ
  • B. TRAViZGO ได้รวมปลั๊กอินโซเชียลมีเดียเข้ากับเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ TRAViZGO ดังนั้นเมื่อท่านคลิกที่ปุ่มเหล่านั้น (เช่น ปุ่ม "ถูกใจ" ของ Facebook) จะมีการแชร์ข้อมูลบางส่วนกับผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียนั้น ๆ และหากท่านเข้าสู่ระบบบัญชีโซเชียลมีเดียของท่านในเวลาเดียวกัน ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียของท่านอาจเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน จึงอาจมีการแสดงข้อมูลกิจกรรมของท่านบนหน้าโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของท่านเพื่อแชร์กับผู้อื่นในเครือข่าย
  • C. TRAViZGO อาจรวมบริการอื่น ๆ ของโซเชียลมีเดีย (เช่น บริการรับส่งข้อความของโซเชียลมีเดีย) เพื่อให้ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับ TRAViZGO และกับคนรู้จักของท่านเกี่ยวกับบริการของเรา นอกจากนี้ เรายังใช้งานแอคเคาท์ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่าง ๆ และมีแอปพลิเคชั่นโซเชียลมีเดีย เมื่อท่านเชื่อมต่อกับ TRAViZGO ผ่านโซเชียลมีเดีย ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียของท่านอาจอนุญาตให้ท่านสามารถแชร์ข้อมูลกับ TRAViZGO และหากท่านเลือกที่จะแชร์ข้อมูล ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียจะแจ้งให้ท่านทราบว่ามีการแชร์ข้อมูลใดบ้าง ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านเข้าสู่ระบบแอคเคาท์ผู้ใช้ TRAViZGO ด้วยแอคเคาท์โซเชียลมีเดียของท่าน จะมีการแชร์ข้อมูลบางส่วน (ตามที่ท่านได้อนุญาตผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย) กับ TRAViZGO ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับอีเมล อายุ หรือรูปโปรไฟล์ที่ท่านบันทึกไว้ในแอคเคาท์ผู้ใช้ของท่าน
  เมื่อท่านลงทะเบียนกับแอปพลิเคชั่นโซเชียลมีเดียของ TRAViZGO หรือเชื่อมต่อกับบริการรับส่งข้อความของโซเชียลมีเดียโดยไม่มีแอคเคาท์ผู้ใช้บน TRAViZGO ข้อมูลที่ท่านเลือกแชร์กับเราอาจประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นที่ปรากฏในโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของท่าน (เช่น อีเมล การอัปเดตสถานะ และรายชื่อเพื่อนของท่าน) โดยเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้บริการตามความต้องการของท่าน ตัวอย่างเช่น เพื่อส่งต่อข้อความที่ท่านต้องการส่งให้เพื่อนของท่าน หรือเพื่อสร้างบริการเฉพาะสำหรับผู้ใช้แต่ละท่านเมื่อใช้แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของเรา ซึ่งหมายความว่าเราจะสามารถปรับบริการให้เหมาะกับความต้องการของท่านโดยเฉพาะ เชื่อมโยงท่านกับเพื่อน ๆ ของท่านด้วยจุดหมายที่ดีที่สุด รวมถึงวิเคราะห์และปรับปรุงบริการด้านการเดินทางของเรา ทั้งนี้ ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียของท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ทางผู้ให้บริการใช้งานและดำเนินการกับข้อมูลของท่านในขณะที่ท่านเชื่อมต่อกับ TRAViZGO ผ่านบริการโซเชียลมีเดียนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น การผสมผสานข้อมูลส่วนบุคคลที่โซเชียลมีเดียดังกล่าวรวบรวมในระหว่างที่ท่านใช้งาน TRAViZGO ผ่านช่องทางนั้น ๆ กับข้อมูลที่โซเชียลมีเดียรวบรวมไว้ระหว่างที่ท่านใช้แพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ ซึ่งเชื่อมกับผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย
 • 4. ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก
  บริการจาก TRAViZGO นั้นจะไม่นำเสนอโดยตรงให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ดังนั้น เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี จะสามารถใช้บริการใด ๆ ของเราก็ต่อเมื่อได้รับคำยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเท่านั้น ทั้งนี้ ในบางกรณี TRAViZGO จะรวบรวมและใช้ข้อมูลของเด็กก็ต่อเมื่อได้รับคำยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของการจอง การสั่งซื้อบริการด้านเดินทาง หรือในสถานการณ์ยกเว้นอื่น (เช่น มีการเอ่ยถึงครอบครัว) และถ้าเราพบว่าข้อมูลที่กำลังประมวลผลอยู่นั้นเป็นของเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีที่มอบให้โดยไม่ได้รับคำยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราขอสงวนสิทธิ์ลบข้อมูลดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

TRAViZGO INNOTECH LTD. เป็นผู้ควบคุมการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ TRAViZGO INNOTECH LTD. เป็นบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้กฎหมายของประเทศไทย มีสำนักงานอยู่ที่ 3455 อาคารทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หากท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเรื่องการดำเนินการของเรากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ [email protected]เพื่อให้เราตอบกลับท่านได้ ทั้งนี้ สำหรับคำถามเกี่ยวกับการจอง โปรดติดต่อทีมงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่โทรศัพท์ : 02-171-9999

การเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน

TRAViZGO เก็บและใช้ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับเรา เมื่อท่านทำรายการจองจะถูกสอบถามชื่อและอีเมล (เป็นอย่างน้อย) เราอาจสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการชำระเงิน วันเกิด ชื่อของผู้เดินทางร่วมกัน และข้อมูลอื่นที่ท่านต้องการแจ้งสำหรับการเดินทาง (เช่น อาหารที่ต้องการ) ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการจองแต่ละประเภท หากต้องการติดต่อทีมงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ของ TRAViZGO หรือติดต่อ TRAViZGO ผ่านช่องทางอื่น (เช่น โซเชียลมีเดีย หรือติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการที่ท่านจองผ่านเว็บไซต์ของเรา) TRAViZGO ก็จะรวบรวมข้อมูลจากท่านจากช่องทางนั้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้อาจมีการขอให้ลูกค้าเขียนรีวิวเพื่อช่วยให้ลูกค้าท่านอื่นสามารถจองทริปที่ตรงกับความต้องการ โดยเราจะเก็บข้อมูลอื่น ๆ ที่ปรากฏร่วมกับรีวิวของท่านซึ่งได้แก่ ชื่อและรูปโปรไฟล์ (ในกรณีที่ท่านเลือกรูปไว้) ในกรณีอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น หากท่านเลือกค้นหาข้อมูลด้วยอุปกรณ์พกพา ท่านสามารถตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ TRAViZGO สามารถรับทราบข้อมูลที่ตั้งปัจจุบันของท่านหรือไม่ หรืออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลติดต่อของท่าน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถจัดสรรบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับท่าน (ตัวอย่างเช่น เพื่อดูคู่มือเที่ยว ร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียง หรือสิ่งที่น่าสนใจในบริเวณที่ท่านอยู่ หรือคำแนะนำอื่น ๆ) นอกจากนี้ท่านสามารถเปิดแอคเคาท์เพื่อบันทึกการตั้งค่าส่วนตัว อัปโหลดภาพถ่าย เขียนรีวิวเกี่ยวกับการจองก่อนหน้า หรือวางแผนและจัดการการจองในอนาคต หรือรับสิทธิประโยชน์จากฟีเจอร์อื่น ๆ ที่มีให้บริการเฉพาะเจ้าของแอคเคาท์เท่านั้น ท่านสามารถตัดสินใจเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำเพื่อนหรือการชิงรางวัล หากเป็นเช่นนั้นแล้วหมายความว่าเป็นการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราเช่นกัน นอกจากนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้บริการด้านการเดินทางของ TRAViZGO ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานการให้ความคุ้มครองความ เป็นส่วนตัวตามที่ได้ระบุในนโยบายฉบับนี้ อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้โดยทุจริต

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของของผู้อื่นที่ท่านแจ้งกับเรา

เนื่องจากมีโอกาสที่ท่านอาจต้องร่วมทริปกับผู้อื่น และท่านต้องแจ้งข้อมูลของลูกค้าท่านอื่นด้วยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจองทริป หรือท่านต้องทำการจองทริปให้ผู้อื่น หากท่านมีแอคเคาท์ TRAViZGO สำหรับธุรกิจ ท่านสามารถสร้างที่อยู่เพื่อให้อำนวยความสะดวกสำหรับทริปธุรกิจ รวมถึงจัดการการจองของผู้อื่น ในบางกรณีท่านสามารถใช้ TRAViZGO เพื่อแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นการส่งต่อรายการถูกใจหรือเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำเพื่อน ทว่าข้อมูลดังกล่าวอาจจะใช้ได้เพียงตามที่ระบุในหน้าอินเทอร์เฟซเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลที่มีหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เราขอชี้แจงว่าท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบให้บุคคลหรือผู้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่ท่านแจ้งรับทราบว่าท่านได้ดำเนินการดังกล่าว รวมถึงเข้าใจและยอมรับว่า TRAViZGO จะใช้ข้อมูลของพวกเขา (ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ

แม้ว่าท่านจะไม่ได้ทำการจองทริป (หรือทำการจองทริปก็ตาม) เมื่อใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเรา แต่เราก็รวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึง IP แอดเดรส, วันที่และเวลาที่ท่านเข้าใช้บริการ, ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, หรือเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของท่าน เช่น เวอร์ชั่นของแอปพลิเคชั่น การตั้งค่าภาษา นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการคลิกและหน้าที่แสดงให้ท่านเห็นเช่นกัน หากท่านใช้อุปกรณ์พกพา เราก็รวบรวมข้อมูลที่ระบุถึงอุปกรณ์พกพานั้น ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์พกพา ลักษณะเฉพาะการรู้จำอักขระ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแอป และกิจกรรมอื่น ๆ ในระบบ เมื่อท่านดำเนินการจองทริป ระบบของเราจะเก็บข้อมูลวิธีการที่ท่านจอง ตลอดจนเว็บไซต์ที่ท่านจองผ่าน หรือระบุเว็บไซต์และ/หรือแอป TRAViZGO

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

นอกเหนือจากข้อมูลที่ท่านแจ้งให้เราทราบแล้ว เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านจากแหล่งข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าแอฟฟิลิเอต บริษัทในเครือเดียวกันกับ TRAViZGO และแอฟฟิลิเอตต่าง ๆ ของ TRAViZGO INNOTECH LTD. และบุคคลอิสระอื่น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม และข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่ได้จากแหล่งดังกล่าวจะนำมารวมกับข้อมูลที่ท่านแจ้งให้เราทราบ ตัวอย่างเช่น TRAViZGO ไม่เพียงแต่ให้บริการจองผ่านเว็บไซต์ TRAViZGO และแอป TRAViZGO เท่านั้น แต่ยังให้บริการร่วมกับบริการของคู่ค้าแอฟฟิลิเอตซึ่งท่านสามารถพบได้ทางออนไลน์ เมื่อท่านใช้บริการของคู่ค้าแอฟฟิลิเอต ท่านจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจองแก่คู่ค้าทางธุรกิจของเรา ซึ่งจะส่งต่อข้อมูลของท่านมาให้เรา นอกจากนี้เราร่วมมือด้านการบริการกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินระหว่างผู้จองและผู้ให้บริการทริป โดยผู้ให้บริการเหล่านี้จะแบ่งปันข้อมูลการชำระเงินกับเรา เพื่อให้เราสามารถจัดการและดำเนินการกับการจองทริปของท่าน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับท่าน TRAViZGO รวมบริการโซเชียลมีเดียเข้ากับแพลตฟอร์มของเราเพื่อให้ท่านสามารถติดต่อผู้ให้บริการทริปที่ท่านจองไว้เกี่ยวกับการเข้าพักของท่านได้ ซึ่ง (ในบางกรณี) ทำให้เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการสื่อสารของท่าน (เป็นต้นว่า ท่านโทรจากที่ไหน ท่านเป็นใคร โทรในวันที่เท่าไร และใช้เวลาโทรนานแค่ไหน) นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเพื่อนำไปใช้ในการแสดงโฆษณาที่เหมาะกับท่านยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คู่ค้าโซเชียลมีเดียอาจให้ข้อมูลคุกกี้เพิ่มเติมแก่ TRAViZGO นอกจากนี้เมื่อท่านเชื่อมโยงแอคเคาท์ TRAViZGO กับแอคเคาท์โซเชียลมีเดียของท่าน ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียดังกล่าวจะแชร์ข้อมูลของท่านกับ TRAViZGO แต่เฉพาะในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากท่านแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ ผู้ให้บริการอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านกับ TRAViZGO เช่นกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อท่านมีคำถามซึ่งเกี่ยวข้องกับการจองที่กำลังรอการดำเนินการ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจองทริป (ถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น)

วัตถุประสงค์การรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

TRAViZGO ได้รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • 1. การทำรายการจองสินค้า/บริการ: อันดับแรกซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการดำเนินการและจัดการการจองสินค้า/บริการ ของท่านผ่านระบบออนไลน์ให้สมบูรณ์ ซึ่งนี่คือบริการหลักของเรา โดยรวมถึงการส่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองให้ท่าน เช่น การยืนยันการจอง การปรับเปลี่ยนการจอง และการแจ้งเตือน
 • 2. บริการลูกค้าสัมพันธ์: เรามีบริการลูกค้าสัมพันธ์ทุกวัน ด้วยการแบ่งปันข้อมูลของท่าน (เช่น ข้อมูลการจองหรือข้อมูลเกี่ยวกับแอคเคาท์ของท่าน) กับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรานั้น ช่วยให้เราสามารถตอบสนองความประสงค์ของท่านได้เมื่อท่านต้องการ ซึ่งรวมถึงการช่วยหาผู้ให้บริการที่เหมาะสม และการตอบข้อซักถามที่ท่านมีเกี่ยวกับการจองทริปของท่าน (หรือข้อซักถามอื่น)
 • 3. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับแอคเคาท์: ผู้ใช้ TRAViZGO สามารถสร้างแอคเคาท์ผู้ใช้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา โดยเราจะใช้ข้อมูลที่ท่านระบุเพื่อจัดการแอคเคาท์ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถดำเนินการสิ่งต่าง ๆ ได้หลายอย่าง ท่านสามารถจัดการการจองทริปของท่าน รับสิทธิประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ จองทริปสำหรับครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้น ตลอดจนจัดการการตั้งค่าส่วนตัวซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเก็บข้อมูลและแชร์รายการถูกใจ ภาพถ่าย ดูบริการทริปซึ่งท่านเคยค้นหาก่อนหน้า รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งท่านระบุเกี่ยวกับการเดินทาง นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดูรีวิวที่เขียนไว้ และหากต้องการท่านยังสามารถแชร์ข้อมูลบางอย่างในแอคเคาท์ผู้ใช้ของท่านได้ โดยสร้างโปรไฟล์สาธารณะด้วยชื่อจริงหรือนามแฝงตามต้องการ
 • 4. การติดต่อสื่อสารกับท่าน: บางครั้งเราอาจติดต่อท่านผ่านอีเมล จดหมาย โทรศัพท์ หรือส่งข้อความถึงท่าน โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลติดต่อที่ท่านระบุ นอกจากนี้เรายังจัดการกับการสื่อสารที่ท่านส่งถึงเรา โดยเราอาจติดต่อท่านในกรณีดังต่อไปนี้
  • A. เราอาจตอบกลับหรือจัดการตามคำขอที่ท่านหรือผู้ให้บริการที่ท่านจองระบุ นอกจากนี้ TRAViZGO ยังให้บริการหลากหลายช่องทางซึ่งผู้ให้บริการและลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล คำขอ และความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ให้บริการ รวมถึงรายการจองที่มีอยู่แล้วซึ่งจองผ่าน TRAViZGO
  • B. หากท่านทำรายการจองทางออนไลน์ไม่เสร็จสิ้น เราสามารถติดต่อท่านเพื่อแจ้งเตือนให้ดำเนินการจองต่อ โดยเราเชื่อว่าบริการเสริมนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านเนื่องจากช่วยให้ท่านสามารถดำเนินการการจองต่อได้โดยไม่ต้องค้นหาผู้ให้บริการหรือระบุข้อมูลสำหรับจองอีกครั้ง
  • C. เมื่อท่านใช้บริการของเรา เราสามารถส่งแบบสอบถามหรือเชิญให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้บริการ TRAViZGO หรือผู้ให้บริการ
  • D. TRAViZGO จะส่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจองทริปให้ท่าน ตัวอย่างเช่น วิธีติดต่อ TRAViZGO หากท่านต้องการความช่วยเหลือในระหว่างที่ท่านเดินทาง และข้อมูลที่เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์สำหรับวางแผนหรือช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกสบายสูงสุดจากทริปที่จอง นอกจากนี้ เราอาจส่งข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับการจองทริปที่ใกล้ถึงวันใช้บริการ หรือข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจองทริปที่ท่านเคยทำผ่าน TRAViZGO ก่อนหน้านี้
  • E. แม้ว่าท่านจะไม่มีการจองทริปที่ใกล้ถึงวันใช้บริการ เราอาจส่งข้อความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบให้ท่าน ซึ่งอาจรวมถึงข้อความแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย
 • 5. การวิจัยตลาด: บางครั้งเราจะขอให้ลูกค้าของเราเข้าร่วมการวิจัยตลาด ทั้งนี้ โปรดดูข้อมูลที่มีให้ระหว่างที่ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม เพื่อที่ท่านจะได้เข้าใจว่ามีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้ต่ออย่างไร
 • 6. การปรับปรุงบริการของเรา: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการวิเคราะห์เช่นกัน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนที่จะพัฒนาบริการของเราและสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้ผู้ใช้ นอกจากนี้ก็ยังนำไปใช้เพื่อทดลอง แก้ไขปัญหาในระบบ ตลอดจนปรับปรุงการทำงานและคุณภาพของบริการออนไลน์ด้านการเดินทางของเรา โดยเป้าหมายหลักคือเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราให้ตอบโจทย์ความต้องการของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์ของเราใช้งานได้ง่ายดายขึ้นและราบรื่นขึ้น โดยเราพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้เพียงข้อมูลนามแฝงสำหรับจุดประสงค์ด้านการวิเคราะห์เหล่านี้
 • 7. การดำเนินการเกี่ยวกับสายเรียกเข้าจากลูกค้า: เมื่อท่านโทรหาทีมงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ TRAViZGO จะใช้ระบบตรวจสอบหมายเลขอัตโนมัติเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของท่านกับข้อมูลการจองของท่าน วิธีนี้ช่วยให้ทั้งท่านและพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ประหยัดเวลา นอกจากนี้ พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรายังอาจสอบถามคำถามเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลการจองของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ขณะพูดคุยทางโทรศัพท์กับทีมงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา เราอาจรับฟังและบันทึกการสนทนาเพื่อนำไปใช้ควบคุมคุณภาพบริการและฝึกอบรมภายใน รวมถึงใช้บันทึกการสนทนาเพื่อจัดการข้อร้องเรียนและตรวจสอบการฉ้อโกง ทั้งนี้ เราจะบันทึกการสนทนาแค่บางรายการและจะจำกัดระยะเวลาในการเก็บบันทึกการสนทนา และข้อมูลที่บันทึกไว้จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น เว้นแต่ว่า TRAViZGO มีเจตนาซึ่งชอบด้วยกฎหมายที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลานานยิ่งขึ้น เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการดำเนินการด้านกฎหมาย
 • 8. การสนับสนุนบริการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง ตลอดจนพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประเมินความเสี่ยงและเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้และการจอง โดยในกรณีเช่นนี้เราอาจปฏิเสธหรือระงับการจองบางรายการไว้ชั่วคราวจนกว่าจะตรวจสอบเสร็จสิ้น
 • 9. วัตถุประสงค์ทางด้านกฎหมาย: สุดท้ายนี้ ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนและการปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดด้านการใช้งานบริการจองออนไลน์บน TRAViZGO หรือเพื่อปฏิบัติตามคำขอทางกฎหมายจากการบังคับใช้กฎหมาย
การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ TRAViZGO นั้นเป็นไปโดยสมัครใจ อย่างไรก็ตาม เราอาจให้บริการแก่ท่านได้ก็ต่อเมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น เราไม่สามารถดำเนินการกับการจองทริปของท่านได้ หากเราไม่ได้รับชื่อและข้อมูลติดต่อของท่าน หากเราใช้วิธีการอัตโนมัติเพื่อดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายหรือกระทบต่อตัวท่านอย่างเห็นได้ชัดเจน เราจะใช้วิธีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพของท่าน ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการแทรกแซงเพื่อขจัดขัดขวางการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย

ระบบรักษาความปลอดภัย

TRAViZGO จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูล ส่วนตัวของท่านโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสียหาย และ/หรือการทราบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจ

การใช้คุกกี้ (Cookies)

"คุกกี้" (Cookies) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ TRAViZGO ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ TRAViZGO ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ TRAViZGO TRAViZGO อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการเข้าใช้งาน ของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับ TRAViZGO และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของ TRAViZGO โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของ TRAViZGO นั้น TRAViZGO อาจใช้ "คุกกี้" (Cookies) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของ ผู้ขอใช้บริการ โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดย TRAViZGO และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของ TRAViZGO อนึ่ง หากท่านเข้าใช้งานระบบของTRAViZGO โดยใช้โปรแกรมสืบค้น (search engine) ซึ่งโปรแกรมสืบค้นนี้อาจจะมีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลของท่าน ท่านจึงควรศึกษานโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดยโปรแกรมสืบค้น ดังกล่าวด้วย

ทราวิซโก ที่พึ่งทางเที่ยว แอปเดียวครบจริง

ใช้งานง่าย

ใช้งานง่าย

แอปท่องเที่ยวที่ใช้ง่าย คล่องตัว ถูกใจ ราคาดูสบาย ชัดเจนไม่มีกั๊ก

ครบทุกเรื่องเที่ยว

ครบทุกเรื่องเที่ยว

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวสุดง่ายและครบวงจร

ชำระเงินปลอดภัย

ชำระเงินปลอดภัย

บนเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุด เลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ส่วนลดพิเศษ

ส่วนลดพิเศษ

ดีลพิเศษสุดคุ้มกับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ ทัวร์ ที่ไม่มีใครเหมือน

× Download Mobile App Android
TRAViZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม
× Download Mobile App IOS
TRAViZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม