ทัวร์ไต้หวัน วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ต  New Icon

Nok Scoot นกสกู๊ต

ทัวร์ไต้หวัน วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ต
ราคาเริ่มต้น
13,878 บาท
รหัสทัวร์

สายการบิน
นกสกู๊ต
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
รวมอาหาร
7 มื้อ
ประเทศ
มาตรฐานทัวร์
10% Discount
ทัวร์ไต้หวัน วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ต
ทัวร์ไต้หวัน วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ต
ทัวร์ไต้หวัน วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ต

ปฏิทินการเดินทาง

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
B/L/-

ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวง – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
B/L/-

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง
B/L/-

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
B/-/-ข้อมูลราคา

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม
กำหนดการ : 21-25 ก.ย. , 03-07 ต.ค. , 10-14 พ.ย. , 11-15 พ.ย. , 12-16 พ.ย. , 17-21 พ.ย. , 18-22 พ.ย. , 19-23 พ.ย. , 24-28 พ.ย. , 25-29 พ.ย. , 26-30 พ.ย. , 01-05 ธ.ค. , 02-06 ธ.ค. , 05-09 ม.ค. , 12-16 ม.ค. , 19-23 ม.ค. , 02-06 ก.พ. , 09-13 ก.พ. , 16-20 ก.พ. , 23-27 ก.พ. , 01-05 มี.ค. , 08-12 มี.ค. , 15-19 มี.ค. , 22-26 มี.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 13,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 13,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 13,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 13,878 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 18,378 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 13,878 -
ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : ตุลาคม, ธันวาคม, กุมภาพันธ์
กำหนดการ : 09-13 ต.ค. , 25-29 ธ.ค. , 05-09 ก.พ. , 07-11 ก.พ.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 16,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 16,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 16,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 16,878 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 22,378 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 16,878 -
ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : ธันวาคม, กุมภาพันธ์
กำหนดการ : 03-07 ธ.ค. , 04-08 ธ.ค. , 05-09 ธ.ค. , 06-10 ธ.ค. , 07-11 ธ.ค. , 06-10 ก.พ.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 17,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 17,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 17,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 17,878 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 23,378 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 17,878 -
ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม
กำหนดการ : 01-05 พ.ย. , 07-11 พ.ย. , 14-18 พ.ย. , 15-19 พ.ย. , 21-25 พ.ย. , 22-26 พ.ย. , 27 พ.ย.-01 ธ.ค. , 28 พ.ย.-02 ธ.ค. , 29 พ.ย.-03 ธ.ค. , 30 พ.ย.-04 ธ.ค. , 09-13 ธ.ค. , 10-14 ธ.ค. , 16-20 ธ.ค. , 17-21 ธ.ค. , 23-27 ธ.ค. , 24-28 ธ.ค. , 06-10 ม.ค. , 07-11 ม.ค. , 13-17 ม.ค. , 14-18 ม.ค. , 03-07 ก.พ. , 04-08 ก.พ. , 10-14 ก.พ. , 11-15 ก.พ. , 15-19 ก.พ. , 17-21 ก.พ. , 18-22 ก.พ. , 22-26 ก.พ. , 24-28 ก.พ. , 25-29 ก.พ. , 29 ก.พ.-04 มี.ค. , 02-06 มี.ค. , 03-07 มี.ค. , 07-11 มี.ค. , 09-13 มี.ค. , 10-14 มี.ค. , 14-18 มี.ค. , 16-20 มี.ค. , 17-21 มี.ค. , 21-25 มี.ค. , 23-27 มี.ค. , 24-28 มี.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 14,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 14,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 14,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 14,878 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 19,378 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 14,878 -
ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม
กำหนดการ : 08-12 ธ.ค. , 11-15 ธ.ค. , 12-16 ธ.ค. , 13-17 ธ.ค. , 14-18 ธ.ค. , 18-22 ธ.ค. , 19-23 ธ.ค. , 20-24 ธ.ค. , 21-25 ธ.ค. , 02-06 ม.ค. , 03-07 ม.ค. , 04-08 ม.ค. , 08-12 ม.ค. , 09-13 ม.ค. , 10-14 ม.ค. , 11-15 ม.ค. , 15-19 ม.ค. , 16-20 ม.ค. , 17-21 ม.ค. , 18-22 ม.ค. , 29 ม.ค.-02 ก.พ. , 30 ม.ค.-03 ก.พ. , 31 ม.ค.-04 ก.พ. , 01-05 ก.พ. , 08-12 ก.พ. , 12-16 ก.พ. , 13-17 ก.พ. , 14-18 ก.พ. , 19-23 ก.พ. , 20-24 ก.พ. , 21-25 ก.พ. , 26 ก.พ.-01 มี.ค. , 27 ก.พ.-02 มี.ค. , 28 ก.พ.-03 มี.ค. , 04-08 มี.ค. , 05-09 มี.ค. , 06-10 มี.ค. , 11-15 มี.ค. , 12-16 มี.ค. , 13-17 มี.ค. , 18-22 มี.ค. , 19-23 มี.ค. , 20-24 มี.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 15,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 15,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 15,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 15,878 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 20,378 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 15,878 -
ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : ธันวาคม
กำหนดการ : 26-30 ธ.ค. , 27-31 ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 22,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 22,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 22,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 22,878 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 29,378 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 22,878 -
ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : ธันวาคม
กำหนดการ : 28 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563 , 29 ธ.ค. 2562-02 ม.ค. 2563 , 30 ธ.ค. 2562-03 ม.ค. 2563 , 31 ธ.ค. 2562-04 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 25,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 25,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 25,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 25,878 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 32,378 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 25,878 -
ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : มกราคม
กำหนดการ : 01-05 ม.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 19,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 19,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 19,878 -
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 19,878 -
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 26,378 -
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ 19,878 -
เดือนพฤศจิกายน 62 ผู้ใหญ่ เด็ก
วันที่เดินทาง พักคู่ ท่านละ พักเดี่ยว ท่านละ พักสาม ท่านละ เด็ก ท่านละ มีเตียง ท่านละ ไม่มีเตียง ท่านละ

1-5 พ.ย. 2562

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

7-11 พ.ย. 2562

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

10-14 พ.ย. 2562

13,878 18,378 13,878 13,878 13,878 13,878

11-15 พ.ย. 2562

13,878 18,378 13,878 13,878 13,878 13,878

12-16 พ.ย. 2562

13,878 18,378 13,878 13,878 13,878 13,878

14-18 พ.ย. 2562

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

15-19 พ.ย. 2562

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

17-21 พ.ย. 2562

13,878 18,378 13,878 13,878 13,878 13,878

18-22 พ.ย. 2562

13,878 18,378 13,878 13,878 13,878 13,878

19-23 พ.ย. 2562

13,878 18,378 13,878 13,878 13,878 13,878

21-25 พ.ย. 2562

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

22-26 พ.ย. 2562

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

24-28 พ.ย. 2562

13,878 18,378 13,878 13,878 13,878 13,878

25-29 พ.ย. 2562

13,878 18,378 13,878 13,878 13,878 13,878

26-30 พ.ย. 2562

13,878 18,378 13,878 13,878 13,878 13,878

27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2562

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2562

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878
เดือนธันวาคม 62 ผู้ใหญ่ เด็ก
วันที่เดินทาง พักคู่ ท่านละ พักเดี่ยว ท่านละ พักสาม ท่านละ เด็ก ท่านละ มีเตียง ท่านละ ไม่มีเตียง ท่านละ

1-5 ธ.ค. 2562

13,878 18,378 13,878 13,878 13,878 13,878

2-6 ธ.ค. 2562

13,878 18,378 13,878 13,878 13,878 13,878

3-7 ธ.ค. 2562

17,878 23,378 17,878 17,878 17,878 17,878

4-8 ธ.ค. 2562

17,878 23,378 17,878 17,878 17,878 17,878

5-9 ธ.ค. 2562

17,878 23,378 17,878 17,878 17,878 17,878

6-10 ธ.ค. 2562

17,878 23,378 17,878 17,878 17,878 17,878

7-11 ธ.ค. 2562

17,878 23,378 17,878 17,878 17,878 17,878

8-12 ธ.ค. 2562

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

9-13 ธ.ค. 2562

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

10-14 ธ.ค. 2562

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

11-15 ธ.ค. 2562

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

12-16 ธ.ค. 2562

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

13-17 ธ.ค. 2562

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

14-18 ธ.ค. 2562

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

16-20 ธ.ค. 2562

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

17-21 ธ.ค. 2562

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

18-22 ธ.ค. 2562

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

19-23 ธ.ค. 2562

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

20-24 ธ.ค. 2562

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

21-25 ธ.ค. 2562

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

23-27 ธ.ค. 2562

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

24-28 ธ.ค. 2562

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

25-29 ธ.ค. 2562

16,878 22,378 16,878 16,878 16,878 16,878

26-30 ธ.ค. 2562

22,878 29,378 22,878 22,878 22,878 22,878

27-31 ธ.ค. 2562

22,878 29,378 22,878 22,878 22,878 22,878

28 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563

25,878 32,378 25,878 25,878 25,878 25,878

29 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

25,878 32,378 25,878 25,878 25,878 25,878

30 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563

25,878 32,378 25,878 25,878 25,878 25,878

31 ธ.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2563

25,878 32,378 25,878 25,878 25,878 25,878
เดือนมกราคม 63 ผู้ใหญ่ เด็ก
วันที่เดินทาง พักคู่ ท่านละ พักเดี่ยว ท่านละ พักสาม ท่านละ เด็ก ท่านละ มีเตียง ท่านละ ไม่มีเตียง ท่านละ

1-5 ม.ค. 2563

19,878 26,378 19,878 19,878 19,878 19,878

2-6 ม.ค. 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

3-7 ม.ค. 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

4-8 ม.ค. 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

5-9 ม.ค. 2563

13,878 18,378 13,878 13,878 13,878 13,878

6-10 ม.ค. 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

7-11 ม.ค. 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

8-12 ม.ค. 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

9-13 ม.ค. 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

10-14 ม.ค. 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

11-15 ม.ค. 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

12-16 ม.ค. 2563

13,878 18,378 13,878 13,878 13,878 13,878

13-17 ม.ค. 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

14-18 ม.ค. 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

15-19 ม.ค. 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

16-20 ม.ค. 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

17-21 ม.ค. 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

18-22 ม.ค. 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

19-23 ม.ค. 2563

13,878 18,378 13,878 13,878 13,878 13,878

29 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878
เดือนกุมภาพันธ์ 63 ผู้ใหญ่ เด็ก
วันที่เดินทาง พักคู่ ท่านละ พักเดี่ยว ท่านละ พักสาม ท่านละ เด็ก ท่านละ มีเตียง ท่านละ ไม่มีเตียง ท่านละ

1-5 ก.พ. 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

2-6 ก.พ. 2563

13,878 18,378 13,878 13,878 13,878 13,878

3-7 ก.พ. 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

4-8 ก.พ. 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

5-9 ก.พ. 2563

16,878 22,378 16,878 16,878 16,878 16,878

6-10 ก.พ. 2563

17,878 23,378 17,878 17,878 17,878 17,878

7-11 ก.พ. 2563

16,878 22,378 16,878 16,878 16,878 16,878

8-12 ก.พ. 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

9-13 ก.พ. 2563

13,878 18,378 13,878 13,878 13,878 13,878

10-14 ก.พ. 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

11-15 ก.พ. 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

12-16 ก.พ. 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

13-17 ก.พ. 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

14-18 ก.พ. 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

15-19 ก.พ. 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

16-20 ก.พ. 2563

13,878 18,378 13,878 13,878 13,878 13,878

17-21 ก.พ. 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

18-22 ก.พ. 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

19-23 ก.พ. 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

20-24 ก.พ. 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

21-25 ก.พ. 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

22-26 ก.พ. 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

23-27 ก.พ. 2563

13,878 18,378 13,878 13,878 13,878 13,878

24-28 ก.พ. 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

25-29 ก.พ. 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

26 ก.พ. - 1 มี.ค 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

27 ก.พ. - 2 มี.ค 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

28 ก.พ. - 3 มี.ค 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

29 ก.พ. - 4 มี.ค 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878
เดือนมีนาคม 63 ผู้ใหญ่ เด็ก
วันที่เดินทาง พักคู่ ท่านละ พักเดี่ยว ท่านละ พักสาม ท่านละ เด็ก ท่านละ มีเตียง ท่านละ ไม่มีเตียง ท่านละ

1-5 มี.ค 2563

13,878 18,378 13,878 13,878 13,878 13,878

2-6 มี.ค 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

3-7 มี.ค 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

4-8 มี.ค 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

5-9 มี.ค 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

6-10 มี.ค 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

7-11 มี.ค 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

8-12 มี.ค 2563

13,878 18,378 13,878 13,878 13,878 13,878

9-13 มี.ค 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

10-14 มี.ค 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

11-15 มี.ค 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

12-16 มี.ค 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

13-17 มี.ค 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

14-18 มี.ค 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

15-19 มี.ค 2563

13,878 18,378 13,878 13,878 13,878 13,878

16-20 มี.ค 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

17-21 มี.ค 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

18-22 มี.ค 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

19-23 มี.ค 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

20-24 มี.ค 2563

15,878 20,378 15,878 15,878 15,878 15,878

21-25 มี.ค 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

22-26 มี.ค 2563

13,878 18,378 13,878 13,878 13,878 13,878

23-27 มี.ค 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878

24-28 มี.ค 2563

14,878 19,378 14,878 14,878 14,878 14,878
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินนกสกู๊ต (XW) เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 NTD/ทริป/ต่อท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 20,802 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระเต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • - ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  - ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  - ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง

 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น

4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 07.30-24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999 (อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)

ทราวิสโก ที่พึ่งทางเที่ยว แอปเดียวครบจริง

ใช้งานง่าย

แอปท่องเที่ยวที่ใช้ง่าย คล่องตัว ถูกใจ ราคาดูสบาย ชัดเจนไม่มีกั๊ก

ครบทุกเรื่องเที่ยว

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้านการท่องเที่ยวสุดง่ายและครบวงจร

ชำระเงินปลอดภัย

บนเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุด เลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

ส่วนลดพิเศษ

ดีลพิเศษสุดคุ้มกับส่วนลดตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ ทัวร์ ที่ไม่มีใครเหมือน

×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม
×
TRAVIZGO จองผ่านแอปประหยัดกว่า #1 มาแรง #1 ฟรียอดนิยม