นโยบายความเป็นส่วนตัว

TRAViZGO ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคล และตระหนักดีถึงความประสงค์ของลูกค้าเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ดังนั้น TRAViZGO จึงได้จัดทำนโยบายการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านทราบถึงนโยบายในการเก็บ หรือการใช้ข้อมูลส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ต และเพื่อยืนยันถึงพันธะผูกพันในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานผ่านเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของ TRAViZGO

TRAViZGO อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เป็นคราวๆ ไปตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวจะแสดงลงบนเว็ปไซต์และแอปพลิเคชันนี้และการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันต่อไป ท่านจะผูกพันตามข้อตกลงการใช้งานฉบับปรับปรุง


ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติของ TRAViZGO ต่อข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับหรือจัดเก็บอันสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้ โดยข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวหมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุได้ถึงตัวตนของบุคคล เช่น ชื่อ สกุล อายุ เพศ สัญชาติ หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e- mail address) เป็นต้น และมิใช่ข้อมูลที่โดยปกติสาธารณชนจะทราบได้นอกจากนี้ TRAViZGO ยังรวบรวมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ท่านใช้เพื่อขอรับบริการของ TRAViZGO เช่นกัน ซึ่งอาจรวมถึง IP แอดเดรส เบราว์เซอร์ที่ใช้ และภาษาที่ใช้ และยังมีกรณีที่เราจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งอื่นหรือรวบรวมข้อมูลอื่นอัตโนมัติ

นโยบายฉบับนี้มีผลใช้บังคับเฉพาะเว็ปไซต์และแอปพลิเคชันของ TRAViZGO เท่านั้น และไม่มีผลใช้บังคับกับการปฏิบัติของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเชื่อมโยงมา ยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ TRAViZGO หรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ TRAViZGO ดังนั้น ขอให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่จัดทำโดยเว็บไซต์ ต่างๆ เหล่านั้นด้วย

การใช้ การแลกเปลี่ยน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

การแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สาม

มีผู้ให้บริการหน่วยงานหลายฝ่ายซึ่งทำงานร่วมกับ TRAViZGO เพื่อจุดประสงค์แตกต่างกัน การแบ่งปันข้อมูลของท่านที่กับผู้ให้บริการเพื่อให้การจองเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นซึ่งสามารถรับข้อมูลบางส่วนของท่านได้ นั่นคือหน่วยงานที่มีส่วนจัดสรรบริการ TRAViZGO เช่น สถาบันด้านการเงิน บริษัทโฆษณา บริษัทในเครือของ TRAViZGO และแอฟฟิลิเอตต่าง ๆ ของ TRAViZGO หรือในบางกรณีอาจรวมถึงหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ (ในกรณีที่มีการบังคับใช้กฎหมาย) อย่างไรก็ตาม เราจะไม่จำหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้านล่างนี้จะเป็นรายละเอียดการแบ่งปันข้อมูลที่ท่านแบ่งปันกับ TRAViZGO โดยข้อมูลนั้น จะถูกใช้และแลกเปลี่ยนกับบุคคลที่สามตามรายการดังนี้

 • 1. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในเครือฯ
  TRAViZGO เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครือ TRAViZGO INNOTECH LTD. เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทอื่นในเครือTRAViZGO INNOTECH LTD. หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครือด้วยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  • A. เพื่อให้บริการ (รวมทั้งดำเนินการและจัดการการจอง หรือดูแลเรื่องการชำระเงิน)
  • B. เพื่อให้บริการด้านลูกค้าสัมพันธ์
  • C. เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และสืบสวนการฉ้อโกง รวมทั้งการกระทำผิดกฎหมายและการละเมิดข้อตกลงด้านข้อมูล
  • D. เพื่อจุดประสงค์ด้านการวิเคราะห์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • E. เพื่อมอบข้อเสนอที่เหมาะกับผู้รับบริการแต่ละท่านหรือส่งอีเมลการตลาดซึ่งผู้รับยินยอมหรือได้รับการอนุญาตตามกฎหมาย
  • F. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติกับข้อบังคับทางกฎหมายสำหรับจุดประสงค์ข้อ A ถึง E นั้น หากไม่มีการระบุเป็นอื่น TRAViZGO จะดำเนินการตามแนวทางที่ชอบด้วยกฎหมายในการแบ่งปันและรับข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนจุดประสงค์ F TRAViZGOจะปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายที่มี (เช่น คำขอทางกฎหมายจากผู้บังคับใช้กฎหมาย)
 • 2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
  TRAViZGO ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ TRAViZGO อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง TRAViZGO อาจจะใช้อุปกรณ์ (Hardware) หรือซอฟท์แวร์ (Software) เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของTRAViZGOได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการรวบรวมข้อมูลในด้าน วัน และเวลาในการเข้าใช้งาน ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการ ทั้งก่อนและหลังการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ TRAViZGO
  TRAViZGO มีบริการระบุตำแหน่งที่ช่วยให้ท่านสามารถค้นหาบริการที่อยู่ใกล้เคียงได้หากท่านต้องการ TRAViZGO อาจส่งการแจ้งเตือนแบบพุชพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการจองไปให้เช่นกันหากท่านอนุญาต โดยท่านต้องอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งหรือข้อมูลติดต่อของท่านเพื่อให้จัดสรรบริการที่ท่านร้องขอ เมื่อท่านอัปโหลดภาพจากอุปกรณ์พกพา ภาพของท่านอาจมีการระบุข้อมูลตำแหน่งเช่นกัน โปรดอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์พกพาของท่านเพื่อให้เข้าใจว่าจะเปลี่ยนการตั้งค่าและเปิดใช้งานการแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ หรือรับการแจ้งเตือนแบบพุชได้อย่างไร
  TRAViZGO ใช้สิ่งที่เรียกว่าการติดตามข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดด้านบริการและการทำการตลาด ซึ่งอาจใช้หรือไม่ใช่คุกกี้ก็ได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่เหมือนกัน ด้วยการติดตามข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ TRAViZGOจะสามารถติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้งานจากหลายอุปกรณ์ และเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ TRAViZGO อาจรวมรวบข้อมูลที่ได้มาจากเบราว์เซอร์ใดเบราว์เซอร์หนึ่งหรืออุปกรณ์พกพาแบบใดแบบหนึ่งเข้าด้วยกันกับข้อมูลของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ได้มีการรวบรวมข้อมูล
  โฆษณาที่ปรับแต่งโดยเฉพาะสำหรับท่านซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์อื่นหรือในแอปพลิเคชันนั้นจะนำเสนอโดยอิงจากการใช้งานบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของท่านที่เชื่อมโยงกัน หากท่านแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการติดตามข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เพื่อจุดประสงค์ด้านทำโฆษณา โปรดทราบว่าการออกจากระบบแอคเคาท์นั้นไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ได้รับโฆษณาที่ปรับแต่งโดยเฉพาะสำหรับท่านอีก
 • 3. การใช้โซเชียลมีเดียกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  TRAViZGO ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ส่วนหนึ่งนั้นก็เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการจองออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังใช้ในการโปรโมทผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเดินทางของผู้ให้บริการ รวมทั้งโฆษณา ปรับปรุง และอำนวยความสะดวกสำหรับบริการของ TRAViZGO อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ใช้ฟีเจอร์โซเชียลมีเดีย
  • A. ระบบของ TRAViZGO อนุญาตให้ท่านเข้าสู่ระบบแอคเคาท์ผู้ใช้บน TRAViZGO ได้โดยใช้แอคเคาท์โซเชียลมีเดียของท่านเอง ซึ่งจะช่วยให้ท่านไม่ต้องจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ต่างกันสำหรับแต่ละเว็บไซต์ หลังจากที่ท่านเข้าสู่ระบบในครั้งแรกแล้ว ท่านจะสามารถใช้แอคเคาท์โซเชียลมีเดียของท่านเพื่อเข้าสู่แอคเคาท์ของ TRAViZGOได้เสมอ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างแอคเคาท์เหล่านี้ได้ทุกเมื่อ
  • B. TRAViZGO ได้รวมปลั๊กอินโซเชียลมีเดียเข้ากับเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ TRAViZGO ดังนั้นเมื่อท่านคลิกที่ปุ่มเหล่านั้น (เช่น ปุ่ม "ถูกใจ" ของ Facebook) จะมีการแชร์ข้อมูลบางส่วนกับผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียนั้น ๆ และหากท่านเข้าสู่ระบบบัญชีโซเชียลมีเดียของท่านในเวลาเดียวกัน ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียของท่านอาจเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน จึงอาจมีการแสดงข้อมูลกิจกรรมของท่านบนหน้าโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของท่านเพื่อแชร์กับผู้อื่นในเครือข่าย
  • C. TRAViZGO อาจรวมบริการอื่น ๆ ของโซเชียลมีเดีย (เช่น บริการรับส่งข้อความของโซเชียลมีเดีย) เพื่อให้ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับ TRAViZGO และกับคนรู้จักของท่านเกี่ยวกับบริการของเรา นอกจากนี้ เรายังใช้งานแอคเคาท์ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่าง ๆ และมีแอปพลิเคชั่นโซเชียลมีเดีย เมื่อท่านเชื่อมต่อกับ TRAViZGO ผ่านโซเชียลมีเดีย ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียของท่านอาจอนุญาตให้ท่านสามารถแชร์ข้อมูลกับ TRAViZGO และหากท่านเลือกที่จะแชร์ข้อมูล ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียจะแจ้งให้ท่านทราบว่ามีการแชร์ข้อมูลใดบ้าง ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านเข้าสู่ระบบแอคเคาท์ผู้ใช้ TRAViZGO ด้วยแอคเคาท์โซเชียลมีเดียของท่าน จะมีการแชร์ข้อมูลบางส่วน (ตามที่ท่านได้อนุญาตผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย) กับ TRAViZGO ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับอีเมล อายุ หรือรูปโปรไฟล์ที่ท่านบันทึกไว้ในแอคเคาท์ผู้ใช้ของท่าน
  เมื่อท่านลงทะเบียนกับแอปพลิเคชั่นโซเชียลมีเดียของ TRAViZGO หรือเชื่อมต่อกับบริการรับส่งข้อความของโซเชียลมีเดียโดยไม่มีแอคเคาท์ผู้ใช้บน TRAViZGO ข้อมูลที่ท่านเลือกแชร์กับเราอาจประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นที่ปรากฏในโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของท่าน (เช่น อีเมล การอัปเดตสถานะ และรายชื่อเพื่อนของท่าน) โดยเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้บริการตามความต้องการของท่าน ตัวอย่างเช่น เพื่อส่งต่อข้อความที่ท่านต้องการส่งให้เพื่อนของท่าน หรือเพื่อสร้างบริการเฉพาะสำหรับผู้ใช้แต่ละท่านเมื่อใช้แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของเรา ซึ่งหมายความว่าเราจะสามารถปรับบริการให้เหมาะกับความต้องการของท่านโดยเฉพาะ เชื่อมโยงท่านกับเพื่อน ๆ ของท่านด้วยจุดหมายที่ดีที่สุด รวมถึงวิเคราะห์และปรับปรุงบริการด้านการเดินทางของเรา ทั้งนี้ ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียของท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ทางผู้ให้บริการใช้งานและดำเนินการกับข้อมูลของท่านในขณะที่ท่านเชื่อมต่อกับ TRAViZGO ผ่านบริการโซเชียลมีเดียนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น การผสมผสานข้อมูลส่วนบุคคลที่โซเชียลมีเดียดังกล่าวรวบรวมในระหว่างที่ท่านใช้งาน TRAViZGO ผ่านช่องทางนั้น ๆ กับข้อมูลที่โซเชียลมีเดียรวบรวมไว้ระหว่างที่ท่านใช้แพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ ซึ่งเชื่อมกับผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย
 • 4. ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก
  บริการจาก TRAViZGO นั้นจะไม่นำเสนอโดยตรงให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ดังนั้น เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี จะสามารถใช้บริการใด ๆ ของเราก็ต่อเมื่อได้รับคำยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเท่านั้น ทั้งนี้ ในบางกรณี TRAViZGO จะรวบรวมและใช้ข้อมูลของเด็กก็ต่อเมื่อได้รับคำยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของการจอง การสั่งซื้อบริการด้านเดินทาง หรือในสถานการณ์ยกเว้นอื่น (เช่น มีการเอ่ยถึงครอบครัว) และถ้าเราพบว่าข้อมูลที่กำลังประมวลผลอยู่นั้นเป็นของเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีที่มอบให้โดยไม่ได้รับคำยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราขอสงวนสิทธิ์ลบข้อมูลดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

TRAViZGO INNOTECH LTD. เป็นผู้ควบคุมการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ TRAViZGO INNOTECH LTD. เป็นบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้กฎหมายของประเทศไทย มีสำนักงานอยู่ที่3455 อาคารทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หากท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเรื่องการดำเนินการของเรากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ [email protected]เพื่อให้เราตอบกลับท่านได้ ทั้งนี้ สำหรับคำถามเกี่ยวกับการจอง โปรดติดต่อทีมงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่โทรศัพท์ : 02-171-9999

การเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน

TRAViZGO เก็บและใช้ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับเรา เมื่อท่านทำรายการจองจะถูกสอบถามชื่อและอีเมล (เป็นอย่างน้อย) เราอาจสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการชำระเงิน วันเกิด ชื่อของผู้เดินทางร่วมกัน และข้อมูลอื่นที่ท่านต้องการแจ้งสำหรับการเดินทาง (เช่น อาหารที่ต้องการ) ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการจองแต่ละประเภท

หากต้องการติดต่อทีมงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ของ TRAViZGO หรือติดต่อ TRAViZGO ผ่านช่องทางอื่น (เช่น โซเชียลมีเดีย หรือติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการที่ท่านจองผ่านเว็บไซต์ของเรา) TRAViZGO ก็จะรวบรวมข้อมูลจากท่านจากช่องทางนั้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้อาจมีการขอให้ลูกค้าเขียนรีวิวเพื่อช่วยให้ลูกค้าท่านอื่นสามารถจองทริปที่ตรงกับความต้องการ โดยเราจะเก็บข้อมูลอื่น ๆ ที่ปรากฏร่วมกับรีวิวของท่านซึ่งได้แก่ ชื่อและรูปโปรไฟล์ (ในกรณีที่ท่านเลือกรูปไว้)

ในกรณีอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น หากท่านเลือกค้นหาข้อมูลด้วยอุปกรณ์พกพา ท่านสามารถตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ TRAViZGO สามารถรับทราบข้อมูลที่ตั้งปัจจุบันของท่านหรือไม่ หรืออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลติดต่อของท่าน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถจัดสรรบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับท่าน (ตัวอย่างเช่น เพื่อดูคู่มือเที่ยว ร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียง หรือสิ่งที่น่าสนใจในบริเวณที่ท่านอยู่ หรือคำแนะนำอื่น ๆ) นอกจากนี้ท่านสามารถเปิดแอคเคาท์เพื่อบันทึกการตั้งค่าส่วนตัว อัปโหลดภาพถ่าย เขียนรีวิวเกี่ยวกับการจองก่อนหน้า หรือวางแผนและจัดการการจองในอนาคต หรือรับสิทธิประโยชน์จากฟีเจอร์อื่น ๆ ที่มีให้บริการเฉพาะเจ้าของแอคเคาท์เท่านั้น

ท่านสามารถตัดสินใจเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำเพื่อนหรือการชิงรางวัล หากเป็นเช่นนั้นแล้วหมายความว่าเป็นการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราเช่นกัน นอกจากนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้บริการด้านการเดินทางของ TRAViZGO

ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานการให้ความคุ้มครองความ เป็นส่วนตัวตามที่ได้ระบุในนโยบายฉบับนี้ อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้โดยทุจริต

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของของผู้อื่นที่ท่านแจ้งกับเรา

เนื่องจากมีโอกาสที่ท่านอาจต้องร่วมทริปกับผู้อื่น และท่านต้องแจ้งข้อมูลของลูกค้าท่านอื่นด้วยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจองทริป หรือท่านต้องทำการจองทริปให้ผู้อื่น หากท่านมีแอคเคาท์TRAViZGO สำหรับธุรกิจ ท่านสามารถสร้างที่อยู่เพื่อให้อำนวยความสะดวกสำหรับทริปธุรกิจ รวมถึงจัดการการจองของผู้อื่น ในบางกรณีท่านสามารถใช้ TRAViZGO เพื่อแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นการส่งต่อรายการถูกใจหรือเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำเพื่อน ทว่าข้อมูลดังกล่าวอาจจะใช้ได้เพียงตามที่ระบุในหน้าอินเทอร์เฟซเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลที่มีหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม เราขอชี้แจงว่าท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบให้บุคคลหรือผู้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่ท่านแจ้งรับทราบว่าท่านได้ดำเนินการดังกล่าว รวมถึงเข้าใจและยอมรับว่า TRAViZGO จะใช้ข้อมูลของพวกเขา (ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ

แม้ว่าท่านจะไม่ได้ทำการจองทริป (หรือทำการจองทริปก็ตาม) เมื่อใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเรา แต่เราก็รวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึง IP แอดเดรส, วันที่และเวลาที่ท่านเข้าใช้บริการ, ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, หรือเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของท่าน เช่น เวอร์ชั่นของแอปพลิเคชั่น การตั้งค่าภาษา นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการคลิกและหน้าที่แสดงให้ท่านเห็นเช่นกัน

หากท่านใช้อุปกรณ์พกพา เราก็รวบรวมข้อมูลที่ระบุถึงอุปกรณ์พกพานั้น ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์พกพา ลักษณะเฉพาะการรู้จำอักขระ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแอป และกิจกรรมอื่น ๆ ในระบบ เมื่อท่านดำเนินการจองทริป ระบบของเราจะเก็บข้อมูลวิธีการที่ท่านจอง ตลอดจนเว็บไซต์ที่ท่านจองผ่าน หรือระบุเว็บไซต์และ/หรือแอป TRAViZGO

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

นอกเหนือจากข้อมูลที่ท่านแจ้งให้เราทราบแล้ว เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านจากแหล่งข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าแอฟฟิลิเอต บริษัทในเครือเดียวกันกับ TRAViZGO และแอฟฟิลิเอตต่าง ๆ ของ TRAViZGO INNOTECH LTD. และบุคคลอิสระอื่น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม และข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่ได้จากแหล่งดังกล่าวจะนำมารวมกับข้อมูลที่ท่านแจ้งให้เราทราบ ตัวอย่างเช่น TRAViZGO ไม่เพียงแต่ให้บริการจองผ่านเว็บไซต์ TRAViZGO และแอป TRAViZGO เท่านั้น แต่ยังให้บริการร่วมกับบริการของคู่ค้าแอฟฟิลิเอตซึ่งท่านสามารถพบได้ทางออนไลน์ เมื่อท่านใช้บริการของคู่ค้าแอฟฟิลิเอต ท่านจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจองแก่คู่ค้าทางธุรกิจของเรา ซึ่งจะส่งต่อข้อมูลของท่านมาให้เรา นอกจากนี้เราร่วมมือด้านการบริการกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินระหว่างผู้จองและผู้ให้บริการทริป โดยผู้ให้บริการเหล่านี้จะแบ่งปันข้อมูลการชำระเงินกับเรา เพื่อให้เราสามารถจัดการและดำเนินการกับการจองทริปของท่าน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับท่าน

TRAViZGO รวมบริการโซเชียลมีเดียเข้ากับแพลตฟอร์มของเราเพื่อให้ท่านสามารถติดต่อผู้ให้บริการทริปที่ท่านจองไว้เกี่ยวกับการเข้าพักของท่านได้ ซึ่ง (ในบางกรณี) ทำให้เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการสื่อสารของท่าน (เป็นต้นว่า ท่านโทรจากที่ไหน ท่านเป็นใคร โทรในวันที่เท่าไร และใช้เวลาโทรนานแค่ไหน) นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเพื่อนำไปใช้ในการแสดงโฆษณาที่เหมาะกับท่านยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คู่ค้าโซเชียลมีเดียอาจให้ข้อมูลคุกกี้เพิ่มเติมแก่ TRAViZGO นอกจากนี้เมื่อท่านเชื่อมโยงแอคเคาท์ TRAViZGO กับแอคเคาท์โซเชียลมีเดียของท่าน ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียดังกล่าวจะแชร์ข้อมูลของท่านกับ TRAViZGO แต่เฉพาะในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากท่านแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

ผู้ให้บริการอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านกับ TRAViZGO เช่นกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อท่านมีคำถามซึ่งเกี่ยวข้องกับการจองที่กำลังรอการดำเนินการ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจองทริป (ถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น)

วัตถุประสงค์การรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

TRAViZGO ได้รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • 1. การทำรายการจองสินค้า/บริการ: อันดับแรกซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการดำเนินการและจัดการการจองสินค้า/บริการ ของท่านผ่านระบบออนไลน์ให้สมบูรณ์ ซึ่งนี่คือบริการหลักของเรา โดยรวมถึงการส่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองให้ท่าน เช่น การยืนยันการจอง การปรับเปลี่ยนการจอง และการแจ้งเตือน
 • 2. บริการลูกค้าสัมพันธ์: เรามีบริการลูกค้าสัมพันธ์ทุกวัน ด้วยการแบ่งปันข้อมูลของท่าน (เช่น ข้อมูลการจองหรือข้อมูลเกี่ยวกับแอคเคาท์ของท่าน) กับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรานั้น ช่วยให้เราสามารถตอบสนองความประสงค์ของท่านได้เมื่อท่านต้องการ ซึ่งรวมถึงการช่วยหาผู้ให้บริการที่เหมาะสม และการตอบข้อซักถามที่ท่านมีเกี่ยวกับการจองทริปของท่าน (หรือข้อซักถามอื่น)
 • 3. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับแอคเคาท์: ผู้ใช้ TRAViZGO สามารถสร้างแอคเคาท์ผู้ใช้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา โดยเราจะใช้ข้อมูลที่ท่านระบุเพื่อจัดการแอคเคาท์ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถดำเนินการสิ่งต่าง ๆ ได้หลายอย่าง ท่านสามารถจัดการการจองทริปของท่าน รับสิทธิประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ จองทริปสำหรับครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้น ตลอดจนจัดการการตั้งค่าส่วนตัวซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเก็บข้อมูลและแชร์รายการถูกใจ ภาพถ่าย ดูบริการทริปซึ่งท่านเคยค้นหาก่อนหน้า รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งท่านระบุเกี่ยวกับการเดินทาง นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดูรีวิวที่เขียนไว้ และหากต้องการท่านยังสามารถแชร์ข้อมูลบางอย่างในแอคเคาท์ผู้ใช้ของท่านได้ โดยสร้างโปรไฟล์สาธารณะด้วยชื่อจริงหรือนามแฝงตามต้องการ
 • 4. การติดต่อสื่อสารกับท่าน: บางครั้งเราอาจติดต่อท่านผ่านอีเมล จดหมาย โทรศัพท์ หรือส่งข้อความถึงท่าน โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลติดต่อที่ท่านระบุ นอกจากนี้เรายังจัดการกับการสื่อสารที่ท่านส่งถึงเรา โดยเราอาจติดต่อท่านในกรณีดังต่อไปนี้
  • A. เราอาจตอบกลับหรือจัดการตามคำขอที่ท่านหรือผู้ให้บริการที่ท่านจองระบุ นอกจากนี้ TRAViZGO ยังให้บริการหลากหลายช่องทางซึ่งผู้ให้บริการและลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล คำขอ และความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ให้บริการ รวมถึงรายการจองที่มีอยู่แล้วซึ่งจองผ่าน TRAViZGO
  • B. หากท่านทำรายการจองทางออนไลน์ไม่เสร็จสิ้น เราสามารถติดต่อท่านเพื่อแจ้งเตือนให้ดำเนินการจองต่อ โดยเราเชื่อว่าบริการเสริมนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านเนื่องจากช่วยให้ท่านสามารถดำเนินการการจองต่อได้โดยไม่ต้องค้นหาผู้ให้บริการหรือระบุข้อมูลสำหรับจองอีกครั้ง
  • C. เมื่อท่านใช้บริการของเรา เราสามารถส่งแบบสอบถามหรือเชิญให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้บริการ TRAViZGO หรือผู้ให้บริการ
  • D. TRAViZGO จะส่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจองทริปให้ท่าน ตัวอย่างเช่น วิธีติดต่อ TRAViZGO หากท่านต้องการความช่วยเหลือในระหว่างที่ท่านเดินทาง และข้อมูลที่เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์สำหรับวางแผนหรือช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกสบายสูงสุดจากทริปที่จอง นอกจากนี้ เราอาจส่งข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับการจองทริปที่ใกล้ถึงวันใช้บริการ หรือข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจองทริปที่ท่านเคยทำผ่าน TRAViZGO ก่อนหน้านี้
  • E. แม้ว่าท่านจะไม่มีการจองทริปที่ใกล้ถึงวันใช้บริการ เราอาจส่งข้อความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบให้ท่าน ซึ่งอาจรวมถึงข้อความแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย
 • 5. การวิจัยตลาด: บางครั้งเราจะขอให้ลูกค้าของเราเข้าร่วมการวิจัยตลาด ทั้งนี้ โปรดดูข้อมูลที่มีให้ระหว่างที่ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม เพื่อที่ท่านจะได้เข้าใจว่ามีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้ต่ออย่างไร
 • 6. การปรับปรุงบริการของเรา: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการวิเคราะห์เช่นกัน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนที่จะพัฒนาบริการของเราและสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้ผู้ใช้ นอกจากนี้ก็ยังนำไปใช้เพื่อทดลอง แก้ไขปัญหาในระบบ ตลอดจนปรับปรุงการทำงานและคุณภาพของบริการออนไลน์ด้านการเดินทางของเรา โดยเป้าหมายหลักคือเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราให้ตอบโจทย์ความต้องการของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์ของเราใช้งานได้ง่ายดายขึ้นและราบรื่นขึ้น โดยเราพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้เพียงข้อมูลนามแฝงสำหรับจุดประสงค์ด้านการวิเคราะห์เหล่านี้
 • 7. การดำเนินการเกี่ยวกับสายเรียกเข้าจากลูกค้า: เมื่อท่านโทรหาทีมงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ TRAViZGO จะใช้ระบบตรวจสอบหมายเลขอัตโนมัติเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของท่านกับข้อมูลการจองของท่าน วิธีนี้ช่วยให้ทั้งท่านและพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ประหยัดเวลา นอกจากนี้ พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรายังอาจสอบถามคำถามเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลการจองของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ขณะพูดคุยทางโทรศัพท์กับทีมงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา เราอาจรับฟังและบันทึกการสนทนาเพื่อนำไปใช้ควบคุมคุณภาพบริการและฝึกอบรมภายใน รวมถึงใช้บันทึกการสนทนาเพื่อจัดการข้อร้องเรียนและตรวจสอบการฉ้อโกง ทั้งนี้ เราจะบันทึกการสนทนาแค่บางรายการและจะจำกัดระยะเวลาในการเก็บบันทึกการสนทนา และข้อมูลที่บันทึกไว้จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น เว้นแต่ว่า TRAViZGO มีเจตนาซึ่งชอบด้วยกฎหมายที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลานานยิ่งขึ้น เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการดำเนินการด้านกฎหมาย
 • 8. การสนับสนุนบริการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง ตลอดจนพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประเมินความเสี่ยงและเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้และการจอง โดยในกรณีเช่นนี้เราอาจปฏิเสธหรือระงับการจองบางรายการไว้ชั่วคราวจนกว่าจะตรวจสอบเสร็จสิ้น
 • 9. วัตถุประสงค์ทางด้านกฎหมาย: สุดท้ายนี้ ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนและการปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดด้านการใช้งานบริการจองออนไลน์บน TRAViZGO หรือเพื่อปฏิบัติตามคำขอทางกฎหมายจากการบังคับใช้กฎหมาย

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ TRAViZGO นั้นเป็นไปโดยสมัครใจ อย่างไรก็ตาม เราอาจให้บริการแก่ท่านได้ก็ต่อเมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น เราไม่สามารถดำเนินการกับการจองทริปของท่านได้ หากเราไม่ได้รับชื่อและข้อมูลติดต่อของท่าน

หากเราใช้วิธีการอัตโนมัติเพื่อดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายหรือกระทบต่อตัวท่านอย่างเห็นได้ชัดเจน เราจะใช้วิธีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพของท่าน ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการแทรกแซงเพื่อขจัดขัดขวางการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย

ระบบรักษาความปลอดภัย

TRAViZGO จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูล ส่วนตัวของท่านโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสียหาย และ/หรือการทราบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจ

การใช้คุกกี้ (Cookies)

"คุกกี้" (Cookies) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ TRAViZGO ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ TRAViZGO ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ TRAViZGO

TRAViZGO อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการเข้าใช้งาน ของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับ TRAViZGO และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของ TRAViZGO โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของ TRAViZGO นั้น TRAViZGO อาจใช้ "คุกกี้" (Cookies) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของ ผู้ขอใช้บริการ โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดย TRAViZGO และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของ TRAViZGO อนึ่ง หากท่านเข้าใช้งานระบบของ TRAViZGO โดยใช้โปรแกรมสืบค้น (search engine) ซึ่งโปรแกรมสืบค้นนี้อาจจะมีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลของท่าน ท่านจึงควรศึกษานโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดยโปรแกรมสืบค้น ดังกล่าวด้วย

กลับ